Jesteś tutaj

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

  1. matce lub ojcu albo
  2. opiekunowi prawnemu dziecka lub
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka zobowiązana jest dodatkowo doręczyć (oprócz dokumentów wymaganych  do zasiłku rodzinnego):

  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.

Wzór zaświadczenia objęty jest przepisami prawa i stanowi załącznik do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010r. nr 183, poz.1234).

Wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej