Jesteś tutaj

Program asystent rodziny na rok 2023 - jednorazowy dodatek

Godło i flaga Polski

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”. Szczegółowy opis zadania realizowanego przez beneficjenta zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
tj. rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 16 952,91zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 91/100),
z tego:
1) 4 500,00zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
2) 12 452,91zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 91/100) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.
2. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:
1) wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku
2) dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku, - zwanym dalej „zadaniem”. Beneficjent przekazał dane dotyczące dofinansowanego zadania w sprawozdaniu przekazanym w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Asystent Rodziny XI.2023. Podstawą do wypłaty środków jest podpisanie umowy.

W ramach programu zostaną dofinansowane:
1) do 80% kosztów dodatku do wynagrodzenia przyznanego asystentowi rodziny w wysokości do 2 000 zł, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia programu,
tj. 22 listopada 2023 roku (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa – zlecenie) proporcjonalnie do wymiaru etatu,
2) do 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres listopad - grudzień 2023 r. na zatrudnienie asystentów rodziny poniesione od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej