Jesteś tutaj

Zespół Interdyscyplinarny

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku wprowadziła obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.

1. Cele i Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny utworzony został przyjmując za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy. Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, jest to m.in.

  • diagnoza problemu,
  • zapewnienie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej,
  • podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem,
  • osobie dotknietej przemocą zapewnienie bezpiecznego schronienia,
  • podjęcie działań w zakresie przeprwadzenia badań lekarskich i wydania zaświadczenia dot. aktu przemocy,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

2. Przebieg sprawy

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej