Jesteś tutaj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Flaga Polski i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o realizacji w 2022r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Dąbrowa Tarnowska zgodnie z Umową 18/WP/2022/FS otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, w kwocie 178 520,40 zł. Całkowita  wartość zadania wynosi 178 520,40zł

Celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o stopniu umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu  czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W godzinach  realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach  Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów finansowanych ze środków publicznych.

W ramach Programu są pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej