Jesteś tutaj

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na 2023 rok

 

Flaga Polski oraz godło

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dotację celową budżetu państwa jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 257/OPS/2023 z dnia 03.04.2023r. zawartej z Wojewodą Małopolskim w kwocie 217 910 zł w tym:

1) 186 130 zł - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

2) 31 780 zł - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 • dożywianie dzieci;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. wynagrodzenia oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej do obsługi realizacji ww. zadań.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej