Jesteś tutaj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Flaga Polski i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o realizacji w 2023r. zadania w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023,  finansowanego z państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w kwocie 518 512,10 zł.

Całkowita wartość zadania  518 512,10 zł.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie  :

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce; 3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej i odebraniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usługi asystencji osobistej, finansowane ze środków publicznych.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystencji osobistej, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów finansowanych ze środków publicznych.

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystencji osobistej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W roku 2023 w ramach realizacji ww. Programu na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska usługą asystencji planuje się objąć 25 osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej