Jesteś tutaj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Flaga Polski i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o realizacji w 2023r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Dąbrowa Tarnowska zgodnie z Umową nr 22/WP/2023/FS otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w kwocie 508 345,20 zł.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

załatwianiu spraw urzędowych;

korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu,
jak i w ramach innych programów czy projektów.

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej