Jesteś tutaj

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek o to świadczenie należało złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. od dnia 27-07-2000r. Obecnie o ten zasiłek mogą ubiegać się jedynie osoby, które miały przyznany zasiłek dla opiekuna na czas określony, tj. do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływała ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Powyższe osoby mogą złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku złożenia takiego wniosku prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00zł miesięcznie. Kwota ta ulega stosownemu zmniejszeniu w przypadku przysługiwania zasiłku dla opiekuna za niepełny miesiąc.
W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane jest na wniosek strony, rozstrzygnięcie następuje w formie decyzji administracyjnej. Postępowanie nie podlega żadnym opłatom.

Finansowanie

Zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

 

Przygotowała: Aneta Tendera

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej