Jesteś tutaj

Przyczyny przemocy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Istnieje wiele teorii na wyjaśnienie występowania i rozmiarów przemocy w rodzinie. Oto niektóre z nich.

  1. Większość przedstawicieli nurtu socjologicznego wskazują na stres społeczny oddziaływujący na rodzinę np. złe warunki mieszkaniowe, finansowe. Obecnie pogląd ten wydaje się być trudny do zaakceptowania, gdyż przemoc dotyka nie tylko rodziny w trudnej sytuacji materialnej.
  2. Według koncepcji psychologicznej pewne wrodzone cechy osobowości oraz zmienne biologiczne są przyczyną agresywnych zachowań. Najpowszechniejszy pogląd głosi jednak, że to, czego nauczyliśmy się od rodziców, przekazujemy naszym dzieciom. Zgodnie z ta teorią ludzie uczą się agresywnego zachowania obserwując innych.
  3. Feministyczna teoria siły i kontroli umiejscawia korzenie przemocy w czynnikach społecznych oraz interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem władzy przypisywanej płci. Przyczyną przemocy domowej jest władza, jaka mają w rodzinie mężczyźni. Wielu z nich dopuszcza się przemocy, by sprawować kontrole lub ją odzyskać.
  4. Wieloczynnikowy model przemocy w rodzinie zakłada, że relacje interpersonalne wewnątrz rodziny regulują wpływ środowiska i czynników stresujących. To czy dojdzie do przemocy zależy od relacji jakie są w rodzinie od wyznawanych wartości społecznych i otoczenia kulturowego.
  5. Biologiczne uwarunkowanie przemocy wyniki badań prowadzone nad genetycznymi predyspozycjami do stosowania przemocy dowodzą, że istnieje rola genów w popełnianiu przestępstw przeciwko mieniu, natomiast w przestępstwach z użyciem przemocy należy uwzględnić zarówno wpływ genów jak i środowiska. Naukowo potwierdzony został także, fakt, iż mężczyźni, którzy mają wysoki poziom testosteronu, łatwiej wpadają w złość a ich życie rodzinne jest mniej udane. Do innych cech charakterystycznych dla osób agresywnych zaliczyć należy: nieprawidłowy zapis EEG i dysfunkcje w obrębie lewej półkuli.

Powyższe informacje są dowodem na to, iż nie istnieje jedno, proste wyjaśnienie dotyczące przyczyn przemocy. Jednak, jakie by one nie były, sprawcy muszą czuć się odpowiedzialni za swoje brutalne postępowanie, a nasze społeczeństwo musi stawić czoło problemowi przemocy.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej