Jesteś tutaj

Program „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2024-2028" - edycja 2024

 

Flaga Polski i godło

      Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 poz. 881).

      Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

      Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1552,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

    Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
       Pomoc udzielana jest w następującej formie:

  • świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
  • gorącego posiłku w punkcie wydawania żywności,
  • obiadu dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

       Zgodnie z zawartym Aneksem nr 1/2024 do Umowy Nr 29/OPS/D/2024 z dnia 24.01.2024 na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 358.547,00 zł. Wkład własny Gminy Dąbrowa Tarnowska deklarowany do programu to kwota 254.700,00 zł

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej