Jesteś tutaj

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w Placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Logo UE EFS

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)
Adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w Placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy ul. Kościuszki 15A w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2019-2020 w związku z realizacją: przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej Projektu pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

Termin składania ofert:

do dnia 16 października 2019 r. do godziny 10.00

W załącznikach:

1. Ogłoszenie nr 600750-N-2019 z dnia 2019-10-08 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz oferty

4. Oświadczenia

5. Formularz wykazu usług

6. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

7. Wzór umowy

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej