Jesteś tutaj

Streetworking w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

Co to jest streetworking

Streetworking (praca socjalna prowadzona w środowisku, pedagogika ulicy) stanowi przykład metody „outreach” (wyjście - sięganie - poza - do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Jest to innowacyjna forma pracy socjalnej, która stała się ostatnio popularną w zinstytucjonalizowanej pomocy państwa nad osobami zmarginalizowanymi. Metoda ta, poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowanie na zasoby i potrzeby klienta, a także elastyczność i niezinstytucjonalizowanie, umożliwia pomaganie ludziom dotychczas izolowanym, odtrącanym i niezauważanym. Pozwala na docieranie ze wsparciem do wielu grup społecznych, m.in. osób bezdomnych, zagrożonym bezdomnością oraz osób wykluczonych społecznie - w miejscach ich przebywania (ulicach, ogródkach działkowych, altankach, piwnicach, klatkach schodowych, pustostanach).

Streetworkerzy w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej

Do pracy streetworkerów w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej należy praca socjalna metodą Streetworking tj. formą pomocy prowadzonej bezpośrednio w środowisku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2018 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej do pracy metodą Streetworking wyznaczył 3-ch streetworkerów:

 1. Panią Teresę Wojtowicz- starszego pracownika socjalnego
 2. Panią Ewę Mróz - specjalistę pracy socjalnej
 3. Panią Angelikę Piekielniak - pracownika socjalnego.

Co robią streetworkerzy

Pracownicy socjalni - Streetworkerzy działają w otoczeniu osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich bliskich i znajomych.

Terenem działania jest teren miasta Dąbrowy Tarnowskiej oraz przyległe sołectwa.

W okresie zimowym Streetworkerzy patrolują ulice i miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Do zadań streetworkerów w szczególności należy:

 1. Dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z systemu pomocy;
 2. Wzbudzanie zaufania i motywacji do korzystania z pomocy;
 3. Rozbudzanie i uświadamianie potrzeb;
 4. Zmiana percepcji z teraźniejszości na przyszłość;
 5. Stymulowanie społecznie pożądanych zachowań;
 6. Ułatwianie dostępu do narzędzi i instrumentów wsparcia osób z obszaru wykluczenia społecznego;
 7. Podniesienie efektywności i skuteczności wsparcia osób z obszaru wykluczenia społecznego;
 8. Dotarcie do osób nieobjętych działaniami systemu pomocy społecznej;
 9. Zwiększenie częstotliwości kontaktu z osobami z obszaru wykluczenia;
 10. Włączenie osób do systemu pomocy społecznej i innych instytucji polityki społecznej;
 11. Zwiększenie dostępności informacji, a przez to zwiększenie skuteczności wsparcia;
 12. Cykliczność kontaktów oraz monitorowanie i wzmacnianie postępów klienta;
 13. Udoskonalenie systemu pomocy społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością;
 14. Wypełnienie niszy w systemie poprzez rozszerzenie pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi;
 15. Zwiększenie możliwości monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w środowisku osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością;
 16. Interwencja w sytuacjach kryzysowych - zagrożenia zdrowia lub życia;
 17. Stworzenie mapy miejsc niemieszkalnych na obszarze pracy streetworkera;
 18. Wymiana informacji pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej i pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością;
 19. Zahamowanie procesu marginalizacji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością;
 20. Stworzenie szansy dla budowania postaw zmierzających do aktywności i zaangażowania społecznego osób bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością,

Grafika streetworking

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej