Jesteś tutaj

Trwa rekrutacja ciągła na 2023 rok do Placówki Wsparcia Dziennego "Jutrzenka"

Logo Jutrzenka i loga EUProjekt pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Trwa rekrutacja ciągła na 2023 rok grupy uczestników na czas trwałości realizacji projektu pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej.
Projekt obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny – rodzice/opiekunowie z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska i w szczególności nakierowany jest na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Zgłoszenia dzieci do placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając:
- formularz zgłoszenia oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie).
Z pośród złożonych formularzy zgłoszenia Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji warunków udziału w projekcie wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 18 roku życia, którzy wraz z rodzicami/opiekunami zostaną objęci wsparciem.
Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową.
W ramach rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji.
W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy budynku MOPSiWR od strony parkingu.
Formularz zgłoszenia dziecka można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować ze strony htttp://mopsiwr.pl
Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w siedzibie MOPSiWR w godz. poniedziałek 8:00-16:00,
wtorek-piątek 7:30 do 15:30

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej