Jesteś tutaj

Projekt socjalny - "Uwierz w siebie, bądź aktywny"

Grafika projektu socjalnego - Badź aktywnyW trzecim kwartale  2019 r. Pani Urszula Lizak oraz Pan Marek Stafii pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizują projekt socjalny - "Uwierz w siebie, bądź aktywny".

Projekt ten jest adresowany do osób niepracujących, biernych zawodowo w szczególności z  niskim wykształceniem, korzystających z pomocy społecznej, które chciałyby rozpocząć nowe lepsze życie: skutecznie i  owocnie przygotować się do podjęcia pracy, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, rozwinąć kompetencje społeczne i  w  rezultacie  – otrzymać wymarzoną pracę. Łącznie w okresie trwania projektu tj. od VII-IX.2019r. Wsparciem objętych zostanie 15 osób.

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

W ramach projektu odbędzie się poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla jego uczestników. Bo droga do samodzielności to nie tylko rozmowa z pracodawcą i dobrze napisane CV. To dla wielu osób trwale pozostających bez pracy także odwaga w podjęciu ryzyka związanego ze zmianą swojego dotychczasowego życia. To także potrzeba rozmowy z profesjonalistą, który pomoże zaplanować drogę do zdobycia pracy.

Przemiany gospodarcze, które mają miejsce również na terenie naszej gminy generują wiele niekorzystnych zjawisk społecznych. Niewątpliwie należą do nich bezrobocie i jego następstwa. Zrozumienie złożonych uwarunkowań zachowania się człowieka w sytuacji utraty pracy lub też poszukiwanie pracy może sprawić, że początkowa bezradność może się przekształcić w zachowania wskazujące na istnienie ukrytych, często nieznanych nawet samym zainteresowanym potencjałów i możliwości działania konstruktywnego.

Według stanu na dzień 31 maja 2019r. w PUP na terenie powiatu dąbrowskiego zarejestrowanych było 2498 osób bezrobotnych, w tym 2063 tj. 82,6% ogółu to osoby bez prawa do zasiłku, a435(17,4% ogółu) z prawem do zasiłku. Zdecydowaną większość zarejestrowanych stanowią osoby, które pracowały przed uzyskaniem statusu bezrobotnego, bo 2146 czyli 85,9% ogółu bezrobotnych.

Rynek pracy w powiecie dąbrowskim charakteryzuje się najwyższą stopą bezrobocia w województwie małopolskim. Przez "stopę bezrobocia" należy rozumieć procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia dla powiatu dąbrowskiego w miesiącu kwietniu 2019 roku ukształtowała się na poziomie 10,6% i była wyższa od stopy bezrobocia w wojewódzkie małopolskim o 6,1 punktów procentowych oraz wyższa od stopy krajowej o 5,0 punktu procentowego. W porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca wysokość tego wskaźnika spadła o 0,6 punktu procentowego.

W miesiącu maju 2019r. rynek pracy na terenie powiatu dąbrowskiego charakteryzował się:

 • wysokim udziałem kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych,
 • w maju 2019 roku stanowiły one 60,2% (1503osoby);
 • wysokim udziale mieszkańców wsi,
 • w maju 2019roku stanowili 74,8% (1869 osób);
 • wysokim udziale osób długotrwale bezrobotnych,
 • ta grupa bezrobotnych –1400 osób – stanowiła 56,0% ogółu zarejestrowanych na koniec maja 2019r. W porównaniu ze stanem z ubiegłego miesiąca liczba ta spadła o 12osób

Cel główny projektu socjalnego

Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Cele szczegółowe projektu socjalnego

 1. Podniesienie poziomu świadomości osób bezrobotnych w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie systematycznego podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych przydatnych w poszukiwanie zatrudnienia.
 2. Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zastosowanie usługi rynku pracy tj. poradnictwo zawodowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej.
 3. Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez udział w treningu kompetencyjnym w zakresie pisania CV.

Plan działania projektu socjalnego

 1. W miesiącu lipcu 2019r. zostaną  opracowane ulotki  i plakaty dotyczące tematyki projektu socjalnego "Uwierz w siebie, bądź aktywny" oraz w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbędą się zajęcia dla osób objętych projektem socjalnym z doradcą zawodowym.
 2. W miesiącu sierpniu 2019r. odbędą się w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej zajęcia uczestników projektu socjalnego z pośrednikiem pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz z psychologiem z MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej.
 3. W miesiącu wrześniu 2019 odbędą się warsztaty kompetencyjne w zakresie przygotowywania CV jak również w ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy poprowadzą grupowe spotkania w formie warsztatów z uczestnikami projektu. W tym miesiącu również zostanie przeprowadzona ewaluacja projektu socjalnego.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej