Jesteś tutaj

Pomoc żywnościowa Kolejna realizacja Podprogramu 2021 Plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  wznawia dystrybucję produktów żywnościowych | Dąbrowa TarnowskaAPEL O POMOC DLA UKRAINY - Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że kontynuuje w 2023 roku działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus (PO PŻ).

Kto może uzyskać pomoc?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320 PLN dla osoby w rodzinie.

Warunki skorzystania z pomocy?

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 Plus jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  netto wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Gdzie wydawane są skierowania o pomoc żywnościową?

Skierowania po pomoc żywnościową można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub pobrać

O kolejności odbioru żywności będzie decydować data wpływu skierowania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Obowiązujący przydział roczny na osobę w Podprogramie 2021 Plus o łącznej ilości ok. 9,2 kg w skład którego wchodzą następujące artykuły spożywcze:

  1. powidło śliwkowe – 0.3 kg,
  2. makaron jajeczny świderki – 2 kg,
  3. mleko UHT – 2 l,
  4. szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg,
  5. cukier biały – 2 kg,
  6. olej rzepakowy – 2 l.

Zestaw 6 artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie. W przypadku zmian cen rynkowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może dokonać zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów.

Skierowanie POPŻ UK

Skierowanie POPŻ PL

Informujemy również, iż w stosownym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące terminów wydawania artykułów żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Logo FEAD

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej