Jesteś tutaj

Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych psychologicznych, logopedycznych, prawych oraz warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego pn: "Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych psychologicznych, logopedycznych, prawych oraz warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."


Wyjaśnienia do SIWZ


 

Uczestnicy postępowania
W s z y s c y

W związku z wnioskiem skierowanym przez jednego z uczestników postępowania przetargowego dotyczącymi szczegółów wykonania: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych psychologicznych, logopedycznych, prawych oraz warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie nr 1.
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację treści przedmiotowej SIWZ - pkt.4 zadanie D. W opisie zadania nie podano bardzo istotnej informacji kluczowej dla obliczenia ceny tj. nie określono liczby dni turnusu wyjazdowego. Brak tej informacji uniemożliwia wyliczenie ceny za zadanie D.
W konsekwencji powoduje to brak możliwości wyliczenia ceny oferty.
Odpowiedź
Zamawiający określił w opisie ZADANIA D „Warsztaty Kompetencji Społecznych (w formie wyjazdowej i stacjonarnej)” w pkt. 2 Założenia do planu wyjazdu, wymiar szkolenia – 30 godzin dydaktycznych. Realizacja 30 godzin szkolenia i spełnienie pozostałych wymagań zawartych w ogłoszeniu, tj. zorganizowanie dla wszystkich uczestników wyjazdu wycieczki krajoznawczej oraz dla uczestniczących dzieci jednego wyjazdu do Aquaparku, w ocenie zamawiającego nie jest możliwe do zrealizowania w krótszym czasie niż 5 dni turnusu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej , Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, tel. 14 642 29 15, faks 14 642 29 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych psychologicznych, logopedycznych, prawych oraz warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą "Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

ZAŁOŻENIA OGÓLNE - WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WARSZTATÓW:

 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne dotyczące tematyki warsztatów, materiały papiernicze i pomocnicze do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność oraz jeden komplet dla zamawiającego.
 2. Wykonawca zapewni sale do prowadzenia zajęć grupowych wielkością stosowną do liczby uczestników (min na 30 osób) w liczbie 1 sala dla 1 grupy uczestników; pomieszczenie musi posiadać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe oraz musi być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne tj. flipchart, zestaw pisaków, projektor multimedialny, ekran.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania na materiałach edukacyjnych, informacji: Projekt "Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz indywidualne logo projektu udostępnione przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie ankiety dotyczącej tematyki warsztatów (przed i po warsztatach) oraz ankietę dotyczącą organizacji warsztatów (po zakończeniu warsztatów). Treść ankiety musi być uzgodniona z Zamawiającym.
 5. W razie potrzeby, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi rekomendacje (opinie) dotyczące danego uczestnika.
 6. Wykonawca przygotuje stosowne certyfikaty poświadczające udział uczestnika w poszczególnych warsztatach (warsztaty D, E, F). Certyfikaty zostaną wręczone uczestnikom na zakończenie każdego z wymienionych warsztatów. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność uczestnika na 80% wszystkich zajęć (Zamawiający dopuszcza możliwość absencji uczestnika w wyjątkowo uzasadnionych i zgłoszonych Zamawiającemu sytuacjach).
 7. W przypadku warsztatów o charakterze wyjazdowym:
  1. Wykonawca zapewni, że uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa (m.in. aktualne badania techniczne pojazdów, którym będą podróżować uczestnicy, aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - dla przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców), pojazdy muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację;
  2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdów i pobytu (min. 5.000 zł/os);
  3. Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka;
  4. W przypadku organizowania warsztatów wyjazdowych dla kilku grup uczestników wyjeżdżających wraz z dziećmi, dopuszcza się możliwość wyjazdu maksymalnie dwóch grup uczestników (2 x ok. 20 uczestników) w tym samym terminie pod warunkiem, że ośrodek w którym będzie zorganizowany pobyt i warsztaty ma możliwość zapewnienia niezbędnej liczby sal zarówno do prowadzenia warsztatów jak również pomieszczeń niezbędnych dla zorganizowania zajęć dla dzieci (podzielonych na grupy wiekowe liczące nie więcej jak 15 dzieci w grupie) - szczególnie w okresie niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających zajęcia na świeżym powietrzu. Zasadą jest, że pomiędzy grupą kończącą warsztaty a następną grupą uczestników, która przyjedzie na warsztaty musi być zachowana odstęp min. 1 doby. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, kiedy pobyt i zajęcia dla dwóch grup uczestników będą zorganizowane w różnych ośrodkach (pensjonatach, hotelach itp.).
 8. W przypadku warsztatów o charakterze stacjonarnym Wykonawca zapewni zwrot kosztów dojazdu na warsztaty tym uczestnikom, którzy zamieszkują w miejscowości innej niż miejscowość, w której organizowane są warsztaty ewentualnie zapewni dojazd tych uczestników na warsztaty.
 9. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony i przyjęty w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć (warsztaty, grupy wsparcia) przez prowadzenie imiennych list obecności, a także bieżącego informowania Zamawiającego (kierownika projektu,) o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach.
 11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć zawierający głównie daty i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowanym harmonogramem i konspektem spotkań, ankiety ewaluacyjne przed i po spotkaniach.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości beneficjentów do 10%.

ZADANIE A. Konsultacje indywidualne psychologiczne

Przedmiotem tej części zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu indywidualnych porad psychologicznych dla uczestników projektu "Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!" i będzie realizowane w punktach konsultacyjnych w gminach: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Gręboszów, Bolesław, Radgoszcz, Mędrzechów, Olesno, w związku z czym Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów lokalowych.

 1. Wymagania wobec osób prowadzących zajęcia:
  1. wykształcenie wyższe kierunkowe - psychologia (studia mgr bądź uzupełniające podyplomowe - psychologia);
  2. doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - min. 3 lata w ramach współpracy z jedną z instytucji: OPS, Szkoła, OIK, PCPR;
  3. udokumentowane doświadczenie w pracy w projekcie systemowym realizowanym przez OPS w ramach poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego, konsultacji psychologicznych min. 3 lata doświadczeń i min 130 godzin pracy w roku kalendarzowym w zawodzie świadczonym na rzecz klientów pomocy społecznej (rekomendacje, referencje, świadectwo pracy z opinią - do wglądu przed podpisaniem umowy).
 2. Termin realizacji; kwiecień 2015 - 30 czerwca 2015r.
 3. Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego w łącznym wymiarze 320 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 min.);
 4. Wymogi realizacji zadania:
  1. przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w formie terapii indywidualnej dla uczestników projektu;
  2. stała współpraca z innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie, w szczególności z pracownikami socjalnymi realizującymi kontakty socjalne;
  3. prowadzenie stałej ewaluacji postępów osób objętych wsparciem;
  4. poradnictwo będzie prowadzone w poszczególnych gminach w oznaczonych w tygodniu terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym w formie załącznika do umowy;
  5. dokumentowanie własnej pracy: karty pracy, listy obecności, ewidencją dokonanych wizyt i udzielonych konsultacji, indywidualne terminarze spotkań z beneficjentami, sporządzanie opinii;
  6. do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji zadania składanie sprawozdań ilościowych i jakościowych z przeprowadzonych konsultacji, prowadzenie kart indywidualnych BO projektu, potwierdzeń uczestnictwa oraz wydawanie zaświadczeń i opinii na potrzeby OPS bądź BO, oznaczanie dokumentów prawidłowymi logami wg wytycznych Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

ZADANIE B. Konsultacje indywidualne logopedyczne

Przedmiotem tej części zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu indywidualnych porad logopedycznych dla uczestników projektu (w razie potrzeby i możliwości także ich dzieci) "Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!" i będzie realizowane w punktach konsultacyjnych w gminach: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Gręboszów, Bolesław, Radgoszcz, Mędrzechów, Olesno, w związku z czym Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów lokalowych.

 1. Wymagania wobec osób prowadzących zajęcia:
  1. wykształcenie wyższe kierunkowe - logopedia, (studia mgr bądź uzupełniające podyplomowe - logopedia);
  2. doświadczenie w pracy logopedycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - min. 3 lata we współpracy z jedną z instytucji: OPS, Szkoła, OIK, PCPR;
  3. udokumentowane doświadczenie w pracy w projekcie systemowym realizowanym przez OPS w ramach poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego, konsultacji logopedycznych - min. 2 lata i min 130 godzin pracy w zawodzie świadczonym na rzecz klientów pomocy społecznej (rekomendacje, referencje, świadectwo pracy z opinią - do wglądu przed podpisaniem umowy).
 2. Termin realizacji; kwiecień 2015 - 30 czerwca 2015r.
 3. Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego w łącznym wymiarze 100 godzin zegarowych.
 4. Wymogi realizacji zadania:
  1. przeprowadzenie wsparcia logopedycznego w formie terapii indywidualnej dla uczestników projektu;
  2. stała współpraca z innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie w tym w szczególności z pracownikami socjalnymi realizującymi kontakty socjalne;
  3. poradnictwo będzie prowadzone w poszczególnych gminach w oznaczonych w tygodniu terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym w formie załącznika do umowy;
  4. prowadzenie stałej ewaluacji postępów osób objętych wsparciem;
  5. dokumentowanie własnej pracy: karty pracy, listy obecności, ewidencją dokonanych wizyt i udzielonych konsultacji, indywidualne terminarze spotkań z beneficjentami, sporządzanie opinii;
  6. do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji zadania składanie sprawozdań ilościowych i jakościowych z przeprowadzonych konsultacji, prowadzenie kart indywidualnych BO projektu, potwierdzeń uczestnictwa oraz wydawanie zaświadczeń i opinii na potrzeby OPS bądź BO, oznaczanie dokumentów prawidłowymi logami wg wytycznych Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

ZADANIE C. Konsultacje indywidualne prawne

Przedmiotem tej części zamówienia jest usługa polegająca na doradztwie dla Uczestników Projektu "Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!", realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z ośrodkami pomocy społecznej powiatu dąbrowskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie realizowane w punktach konsultacyjnych w gminach: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Gręboszów, Bolesław, Radgoszcz, Mędrzechów, Olesno, w związku z czym Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów lokalowych.

 1. Wymagania wobec osób prowadzących zajęcia:
  1. wykształcenie wyższe kierunkowe - prawnicze;
  2. Wykonawca w ramach przedmiotu zmówienia zapewni co najmniej: 2 osoby posiadające wykształcenie prawnicze, z których każda wykonywała lub wykonuje zamówienie polegające na świadczeniu usług w zakresie doradztwa prawnego w związku z przygotowaniem i realizacją co najmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków UE, lub musi posiadać min 2 lata doświadczenia w zawodzie świadczonym na rzecz klientów pomocy społecznej i na dzień składania ofert musi być czynnie praktykującą potwierdzone odpowiednimi referencjami lub innym równoważnym dokumentem (do wglądu przed podpisaniem umowy).
 2. Termin realizacji; kwiecień 2015 - 30 czerwca 2015r.
 3. Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego w łącznym wymiarze 60 godzin zegarowych.
 4. Wymogi realizacji zadania:
  1. świadczenie dyżurów i konsultacji na potrzeby Uczestników projektu, porad prawnych lub informacji na temat obowiązującego stanu pranego regulującego daną sprawę, wynikających prawach i obowiązkach, trybu i podmiotu właściwego do jej załatwienia, oraz pomocy w opracowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz e-maile. Dyżury prowadzone będą w gminach biorących udział w Projekcie;
  2. stała współpraca z innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie w tym w szczególności z pracownikami socjalnymi realizującymi kontakty socjalne;
  3. poradnictwo będzie prowadzone w poszczególnych gminach w oznaczonych w tygodniu terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym w formie załącznika do umowy;
  4. dokumentowanie własnej pracy: karty pracy, listy obecności, ewidencją dokonanych wizyt i udzielonych konsultacji, indywidualne terminarze spotkań z uczestnikami, sporządzanie opinii;
  5. do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji zadania składanie sprawozdań ilościowych i jakościowych z przeprowadzonych konsultacji, prowadzenie kart indywidualnych uczestników projektu, potwierdzeń uczestnictwa oraz wydawanie zaświadczeń i opinii na potrzeby OPS bądź uczestników, oznaczanie dokumentów prawidłowymi logami wg wytycznych Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Liczba godzin usług omówionych w pkt A, B, C będzie ustalona z Zamawiającym zarówno w stosunku do danego roku jak również w stosunku do poszczególnych gmin partnerskich w Projekcie i będzie skorelowana z wynikami diagnozy potrzeb Uczestników projektu. Ilość godzin może być przenoszona na poszczególne konsultacje, jednak ich suma nie może przekroczyć 480.

ZADANIE D. Warsztaty Kompetencji Społecznych (w formie wyjazdowej i stacjonarnej)

 1. Liczba uczestników:
  1. Uczestnicy warsztatów - planowana liczba około 60 osób (w tym min. 20 osób dorosłych - Uczestników Projektu, +/- 5 osób, i 40 dzieci do 18 roku życia, +/- 5 osób), w niezbędnej liczbie turnusów (min 1) umożliwiających prowadzenie zajęć na jednym turnusie z dwoma grupami w tym samym czasie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.;
  2. Osoby delegowane przez Zamawiającego w liczbie 2 osób (pracownicy projektu, pracownicy socjalni - obserwatorzy) na 1 grupę (do 3 osób na 2 grupy wyjeżdżające w tym samym terminie). Wykonawca zapewni im odpowiednie warunki pracy oraz pokryje koszty pobytu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo delegowania na warsztaty jednej osoby z pośród Zespołu Projektowego (po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą).
 2. Założenia do planu wyjazdu:
  1. wyjazd wszystkich uczestników z Dąbrowy Tarnowskiej o godz. 8.00, (uczestnicy z gmin partnerskich zostaną zebrani przez transport w uzgodnionych miejscach odpowiednio wcześniej); powrót do Dąbrowy Tarnowskiej: wyjazd ostatniego dnia turnusu po obiedzie (obiad o godz. 14.00), uczestnicy zostaną dowiezieni do miejsc z których zostali zabrani);
  2. wymiar szkolenia - 30 godzin dydaktycznych;
  3. w czasie warsztatów dla osób dorosłych, osoby zatrudnione do opieki nad dziećmi zorganizują i przeprowadzą zajęcia dla dzieci (m.in. gry, zabawy integracyjne i edukacyjne), zajęcia z dziećmi i młodzieżą będą uwzględniały elementy treningu zastępowania agresji;
  4. całodzienne wyżywienie (śniadanie, kolacja w formie szwedzkiego stołu), 2 daniowy obiad z deserem, w trakcie warsztatów przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, cukier, kruche, drożdżowe ciastka), w trakcie zajęć dla dzieci - soki (lub gorące napoje w zależności od potrzeb i pogody), kruche ciastka, drożdżowe, owoce, nieograniczona ilość wody mineralnej;
  5. Wykonawca zapewnia przygotowywanie posiłków z zachowaniem norm sanitarnych oraz BHP. Wyżywienie ma zapewniać wartości kaloryczne i odżywcze posiłków zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia;
  6. Wykonawca przygotuje drobne nagrody dla dzieci uczestniczących w wyjeździe za udział w zajęciach prowadzonych w trakcie pobytu (za kwotę nie mniejszą niż 15 zł/os) Wykonawca zapewni też kwotę 1500,00 zł na gry edukacyjne, planszowe, piłki, karty itp. dla dzieci uczestniczących w wyjeździe.
 3. Warunki pobytu: Wykonawca zapewni zakwaterowanie w obiektach w miejscowości górskiej o charakterze turystyczno-wypoczynkowym (np. Krynica, Zakopane lub Murzasichle; powiat tatrzański, powiat nowosądecki) w budynku spełniających poniższe min wymagania:
  1. stołówka mieszcząca się w budynku zakwaterowania;
  2. pokoje 1,2,3,4 osobowe, każdy pokój z łazienką (bez ograniczeń w korzystaniu z ciepłej wody, ręczniki dla każdej osoby, zmiana ręczników według potrzeb uczestnika), przy czym pokoje 4-osobowe mogą być udostępnione wyłącznie dla 1 rodziny (rodzica z dziećmi), nie dopuszcza się łączenia 2-ch rodzin w pokoju 4-osobowym;
  3. zakwaterowanie według zasady, że dzieci zajmują pokój ze swoim rodzicem (rodzicami) a jeżeli z uwagi na liczbę dzieci w rodzinie potrzebny będzie dodatkowy pokój - musi być w bezpośrednim sąsiedztwie; niedopuszczalne jest zakwaterowanie w tym samym pokoju rodzica z dziećmi (dzieckiem) i osoby nie spokrewnionej chyba, że obydwie rodziny wyraziły na to zgodę; osoby nie spokrewnione (które przyjechały bez dzieci) mogą być zakwaterowane w pokojach 1,2 lub 3 osobowych (z uwzględnieniem płci);
  4. Wykonawca zapewnia sale do prowadzenia zajęć grupowych wielkością stosowną do liczby uczestników (min na 30 osób) w liczbie 1 sala dla 1 grupy uczestników; pomieszczenie musi posiadać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe oraz musi być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne tj. flipchart, zestaw pisaków, projektor multimedialny, ekran;
  5. sale do zajęć dla dzieci w czasie niepogody - liczba sal musi odpowiadać liczbie grup w danym turnusie, wyjątkowo może być 1 sala dla 2 grup w tym samym czasie ale pod warunkiem, że będą to grupy z dziećmi w tym samym przedziale wiekowym;
  6. ośrodek musi dysponować terenem rekreacyjnym (plac zabaw dla dzieci), lub dysponuje takim terenem zlokalizowanym w bliskim sąsiedztwie (maksymalnie w odległości do 100m);
  7. zaplecze sportowo-rekreacyjne (np. basen, siłownia, jacuzzi, sauna) - z możliwością korzystania przez uczestników;
  8. w razie konieczności Wykonawca zapewni opiekę medyczną (pielęgniarka, lekarz na telefon) dla uczestników wyjazdu w tym zorganizowanie niezbędnego transportu na wypadek konieczności dojazdu do miejsca świadczenia usług medycznych (szpital, przychodnia itp.);
  9. Wykonawca zorganizuje dla wszystkich uczestników warsztatów wyjazdowych wycieczkę krajoznawczą, której celem będzie zaprezentowania atrakcyjnych miejsc, zapoznanie z kulturą, historią okolicy; Wykonawca zapewni udział przewodnika turystycznego, autokar w razie potrzeby;
  10. Wykonawca zorganizuje dla uczestniczących dzieci jeden wyjazd do Aquaparku (baseny termalne, tym podobne), po uzyskaniu zgody rodziców dzieci korzystających z wycieczki. W przypadku braku technicznych możliwości zorganizowania takiej wycieczki (np. brak odpowiedniego obiektu w okolicy) - wykonawca zaplanuje i przeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiającym inną atrakcyjną imprezę dla dzieci.
 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zmówienia zapewni co najmniej 2 osoby prowadzące zajęcia z uczestnikami (a) oraz min 1 opiekun na 15 dzieci ( b)
  1. osoba posiadająca wykształcenie wyższe, kierunek psychologia z co najmniej 4 letnim doświadczeniem w zawodzie psychologa, która przeprowadziła co najmniej 3 zajęcia (warsztaty) o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia - referencje;
  2. osoba posiadająca wykształcenie min średnie, (oraz kwalifikacje kursy, przygotowanie pedagogiczne itp) lub wykształcenie wyższe - pedagogiczne z co najmniej 2 krotne doświadczenie w opiece nad grupą dzieci w wieku do 16 lat - referencje.
 5. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie autorskich programów warsztatów kompetencji społecznych uwzględniających następujące tematy: integracja, moje mocne i słabe strony, komunikacja interpersonalna, asertywność, gospodarowanie czasem, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych, aktywne poszukiwanie pracy.
 6. Warsztaty stacjonarne - Wykonawca uwzględni także konieczność zorganizowania warsztatów kompetencji społecznych stacjonarnych dla grupy max 10 beneficjentów, którzy z wyjątkowych i uzasadnionych przyczyn nie będą mogły wziąć udział w warsztatach wyjazdowych. Warsztaty stacjonarne będą zorganizowane i przeprowadzone w takim samym wymiarze i tematyce jak warsztaty wyjazdowe. Lokalizacja zajęć będzie dostosowana do możliwości dojazdu uczestników (Dąbrowa Tarnowska lub Szczucin). Warunki to znaczy odpowiednia sala, przerwy kawowe, lunch itd. - w gestii Wykonawcy.

ZADANIE E. Warsztaty Motywacyjne dla Kobiet

 1. Celem warsztatów jest: określenie potencjału osobowościowego uczestniczki warsztatów, obudzenie wewnętrznej motywacji do pozytywnych zmian i rozwoju, nauka kreowania profesjonalnego wizerunku, odkrywanie i wyeksponowanie swoich atutów, zaplanowanie i przygotowanie do realizacji własnego rozwoju osobistego i zawodowego.
 2. Uczestnicy warsztatów - planowana liczba osób około 25.
 3. Prowadzący: Zajęcia będą prowadzić trenerzy z min. 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń grupowych o analogicznej tematyce dla osób z obszaru wykluczenia społecznego (doświadczenie zdobyte w prowadzeniu min. 3 grup - różnych).
 4. Organizacja warsztatów:
  1. Warsztaty w łącznym wymiarze 30 godz. dydaktycznych na uczestnika będą odbywały się 2 raz w miesiącu (5 godz. dydaktycznych);
  2. Warsztaty będą prowadzone w grupach liczących od 10 - 20 uczestników w grupie. Lokalizacja zajęć będzie dostosowana do możliwości dojazdu uczestników (Dąbrowa Tarnowska lub Szczucin);
  3. Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały zapewnioną przerwę kawową oraz 1 gorący posiłek po zajęciach;
  4. W ramach 30 godzin dydaktycznych Wykonawca zorganizuje 10 godzin zajęć z właściwym specjalistą w zakresie: Warsztaty z wizażu - podstawy kreowania własnego wizerunku. Zajęcia w tym zakresie będą zorganizowane w grupach do 5 osób tak, aby każda z uczestniczek mogła osobiście uczestniczyć w trakcie zajęć praktycznych; zajęcia praktyczne w tym zakresie będą zorganizowane w gabinecie kosmetyczno-fryzjerskim dysponującym warunkami lokalowymi i technicznymi umożliwiającymi osobisty udział w zajęciach każdej z osób uczestniczących w zajęciach, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do makijażu, modelowania fryzury oraz niezbędne do tego kosmetyki. Po zakończeniu wymienionych warsztatów z wizażu, każda z uczestniczek otrzyma na własność Zestaw kosmetyków. Ta część zajęć będzie zakończona profesjonalną sesją fotograficzną, której celem będzie zaprezentowanie (zdjęcia, nagranie kamerą wideo) efektów warsztatów z wizażu. Szczegółowy program warsztatów z wizażu do zaakceptowania przez Zamawiającego;
  5. Program zajęć będzie uwzględniał także spotkanie (3 godz.) z lekarzem (np. ginekolog, stomatolog, diabetolog lub inny - zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestniczki potrzebami).

ZADANIE F. Warsztaty Doradztwa Zawodowego

 1. Celem warsztatu jest: sprecyzowanie kompetencji zawodowych i osobistych poszczególnych uczestników, uświadomienie sobie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych oraz ich roli w podejmowaniu decyzji zawodowych, wypracowanie osobistego modelu pogłębiania wiedzy na temat własnego potencjału i rozwoju zawodowego, określenie swojego celu zawodowego, nabycie umiejętności pisania CV z uwzględnieniem własnych kompetencji vs oczekiwania rynku. Celem warsztatów jest także wypracowanie rekomendacji do kursów zawodowych dla uczestników rokujących realizację kursów zawodowych.
 2. Uczestnicy warsztatów - planowana liczba osób - około 20.
 3. Prowadzący: Zajęcia będą prowadzić trenerzy z min. 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń grupowych o analogicznej tematyce dla osób z obszaru wykluczenia społecznego (doświadczenie zdobyte w prowadzeniu min. 3 grup - różnych).
 4. Organizacja warsztatów
  1. Warsztaty w łącznym wymiarze 30 godz. dydaktycznych na uczestnika będą odbywały się 2 raz w miesiącu (5 godz. dydaktycznych);
  2. Warsztaty będą prowadzone w grupach liczących od 10 - 20 uczestników w grupie. Lokalizacja zajęć będzie dostosowana do możliwości dojazdu uczestników (Dąbrowa Tarnowska lub Szczucin); c) Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały zapewnioną przerwę kawową oraz 1 gorący posiłek po zajęciach.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 63.50.00.00-4, 63.51.10.00-4, 80.00.00.00-4, 79.11.00.00-8, 79.11.10.00-5, 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.500,00 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, 00/100 groszy). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30.03.2015r. do godz. 900.

  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach:

  • gotówkowej,
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. 2014 poz. 1804 z późniejszymi zmianami).

  Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, Nr 03 9462 0003 2001 0000 4170 0003 z dopiskiem "Wpłata wadium - sprawa nr FK.271.1.2015".

  Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34) lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów.
   

 2. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% (pięć procent) ceny całkowitej podanej w ofercie.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie.
 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, nr 03 9462 0003 2001 0000 4170 0003 z dopiskiem "Wpłata zabezpieczenia - sprawa FK.271.1.2015".
 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu mają zastosowanie przepisy art. 148 ust. 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy wykaże posiadanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz wpis do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Firmy Szkoleniowe - akredytacja WUP. Wykonawca dołączy do oferty zezwolenie - zaświadczenie o wpisie. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunku należy wykazać dysponowanie przy realizacji zamówienia osobami prowadzącymi zajęcia z uczestnikami zgodnie z wymogami dla poszczególnych usług objętych zamówieniem. Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia potwierdzone referencjami lub innym dokumentem równoważnym, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi dysponować zarówno wiedzą z zakresu organizacji działań jak w opisie przedmiotu zamówienia ale także min 3 letnim doświadczeniem z zakresu realizacji takich usług w ramach projektów POKL realizowanych dla beneficjentów pomocy społecznej. W szczególności Wykonawca musi dysponować doświadczeniem z zakresu pomyślnej realizacji min. dwóch usług o charakterze kilkudniowego (min. 5-dniowego) wyjazdu dla grupy każdorazowo min. 100 osób (w trakcie jednego wyjazdu) w tym dla ok 60 dzieci, realizowanego na zlecenie partnerstwa (partnerstwa w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t. j. Dz.U. 2014 poz. 1649 z późn. zm.) utworzonego przez min. 5 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dla beneficjentów pomocy społecznej w ramach projektów POKL, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wymieniony warunek musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. referencje, pozytywna opinia itp.). Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełniania warunku należy wykazać, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN. Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenie - 50

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dabrowatar.pl oraz www.mgopsdt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska/Article/id,256033.html oraz www.mgopsdt.pl/ogloszenia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (Sekretariat pok. nr 9) Rynek 34 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą "Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam!" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej