Jesteś tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych psychologicznych, logopedycznych, prawych oraz warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej jako Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych psychologicznych, logopedycznych, prawych oraz warsztatów wielodniowych w formie wyjazdowej i stacjonarnej w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!, nr ogłoszenia 39847-2015 na portalu UZP; otwartego w dniu 30-03-2015 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Konsorcjum firm: LIDER: Adrian Janas CDIS Dąbrowa Tarnowska, ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska PARTNER: AIR TOURS CLUB Sp. Z O.O. 30-111 KRAKÓW, ul. Kałuży 1, na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Wartość oferty - 115 000,00 zł. brutto. Słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100 brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, oraz w kryterium „cena” i „doświadczenie wykonawcy” łącznie uzyskała maksymalną ilość 100 punktów.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty. Rozstrzygnięto w dniu 31.03.2015r.

Zamawiajcy informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Zamawiajcy może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Dąbrowa Tarnowska 2015-03-31

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej