Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie w postępowaniu na “ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W 2023 ROKU”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej jako Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W 2023 ROKU” znak: WR.26.5.2023, jako najkorzystniejszą wybrano do wykonania w/w zadania ofertę:

EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j;

ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów.

 

Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia: 25 273,60 zł netto/brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote, 60/100 groszy) - usługa zwolniona podatku VAT.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najwyższą łączną liczbę punktów wśród złożonych ofert i spełnia warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej