Jesteś tutaj

Nabór osoby na stanowisko: Pracownik Socjalny 1/2 etatu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR)

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul Kościuszki 15a

tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)

e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pracownik socjalny.
 2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
 3. Liczba etatów: 1/2 etat.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz praca na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska - dojazd do klienta samochodem służbowym.
 6. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 20 godzin na tydzień
 7. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 8. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od kwietnia 2019r.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  1. ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  3. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. Znajomość przepisów:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
  2. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
  3. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego,
  6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem, lub już wykluczonym społecznie;
 3. Znajomość obsługi komputera, tabletu;
 4. Prawo jazdy kategorii B.
 5. Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.
 6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
 7. Umiejętność dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach z trudnym klientem, kreatywność, innowacyjność, umiejętność kooperowania z różnymi podmiotami, umiejętność korzystania z zasobów (instytucjonalnych i ludzkich).

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Praca socjalna.
 3. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.
 5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 9. Przeprowadzanie konsultacji i instruktarzu związanego z problemem uzależnień oraz konsultacji dot. problemów przemocy domowej.
 10. Sprawozdawczość
 11. Inne zadania zlecone przez Dyrektora MOPSiWR, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z pracą socjalną.

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
 • list motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na ww. stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”.

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druki obejmujące wszystkie wymagane oświadczenia.

 • Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.
 • W przypadku zatrudnienia kandydat może być w razie konieczności zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Etap I.

Ofertę pracy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej ) lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownik socjalny". Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych na stanowisko pracownika socjalnego.

Etap II

Z każdym z kandydatów spełniających wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi, w uzgodnionym terminie rozmowę kwalifikacyjną. Z I i II etapu konkursu komisja przedstawi punktację z uzyskanych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej oraz wybór najlepszego kandydata. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej MOPSiWR oraz Biuletynie Informacji Publicznej UM w Dąbrowie Tarnowskiej na stronie internetowej http://www.mopsiwr.pl, oraz na tablicy informacyjnej MOPSiWR.

VII. Rekrutacja

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 1. Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie tel. 14 657 83 83, lub 517 336 500. Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Ośrodka

Załącznki:

 • Oświadczenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej