Jesteś tutaj

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Logo efs małopolska ue

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO – w ramach trwałości projektu
„Profesjonalne usługi pomocowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014- 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna; w ramach osi priorytetowej II Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
znak: KP.111.7.2022
Nazwa i adres jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR) 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl
I. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: pracownik socjalny
2. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
3. Liczba etatów: 1 etat
4. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
5. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od maja 2022r. do 30 września 2022r., w związku z trwałością Projektu pt „Profesjonalne usługi pomocowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna; w ramach osi priorytetowej II Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.,
• 1 rok stażu zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
Znajomość przepisów:
• ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• znajomość aktów prawnych: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem, lub już wykluczonym społecznie,
• znajomość obsługi komputera, tabletu,
• prawo jazdy kategorii B,
• umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
• obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
• umiejętność dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach z trudnym klientem, kreatywność, innowacyjność, umiejętność kooperowania z różnymi podmiotami, umiejętność korzystania z zasobów (instytucjonalnych i ludzkich).
Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1. Praca socjalna.
2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
3. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, zapewnianie i ich realizacja, udzielanie informacji oraz sporządzanie sprawozdawczości w realizacji zadań.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym wydawanie decyzji: świadczeń pieniężnych i nie pieniężnych
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych innych niż wymienione w pkt. 2 wynikających z przepisów
KPA.
6. Prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach należących do zadań innych działów np. działu świadczeń.
7. Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych Ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.
8. Przeprowadzanie wywiadów w trybie artykułu 11 oraz 30 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej, w przypadku osób i rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej;

10. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
11. Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą dolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
12. Pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
13. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
14. Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
15. Przygotowanie dokumentów do Działu Księgowo- Finansowego dotyczących realizowanych zadań,
16. Przeprowadzenie konsultacji instruktarzu związanego z problemem uzależnień oraz konsultacji dotyczących problemów przemocy domowej.
17. Współpraca z asystentami rodziny.
18. Współpraca z sądami, policją i prokuraturą.
19. Sumienna praca w komisjach powołanych czasowo przez Dyrektora Jednostki lub Kierownika
Działu.
20. Realizowanie zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
21. Pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochroną uzupełniająca w formach przewidzianych
prawem;
22. Pomoc osobom i rodzinom w formie świadczenia przyznanego decyzją;
23. Dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
24. Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
25. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
26. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
27. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
28. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
29. Kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin, w którym służy, poszanowanie ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
30. Przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
31. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
32. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
33. Obsługa systemu informatycznego POMOST STD oraz innych systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań,
34. Wprowadzanie danych do systemu POMOST STD, w szczególności wniosków o przyznanie pomocy i rodzinnych wywiadów środowiskowych,
35. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
36. Prowadzenie obowiązujących rejestrów,
37. Sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości,
38. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego przez sąd z tytułu sprawowania opieki,
39. Sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej,

40. Analiza umów w zakresie „dożywiania”,
41. Przygotowywanie danych i opracowanie w terminie wymaganej sprawozdawczości.
42. Stosowanie dyrektywy UE dot. RODO.
Warunki pracy:
• Wymiar zatrudnienia: 40 godzin tygodniowo (w przypadku osoby niepełnosprawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony od maja 2022r. do 30 września 2022r.
• Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
• Specyfika pracy: praca biurowa przy komputerze powyższej 4 godzin dziennie, praca w terenie, bezpośredni kontakt z klientem, konieczność przemieszczania się na terenie budynku.
• Płaca zasadnicza z przedziału określonego w obowiązujących przepisach i regulaminie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 stycznia 2019r. z późn. zm.
• Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2022r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
• Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
• Kwestionariusz osobowy, wg wzoru.
• Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
• Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
• Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
• Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana doręczyć orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku. Ponadto wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.
Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta pracy pracownik socjalny – w ramach trwałości projektu „Profesjonalne usługi pomocowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla II Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniach poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i
Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w terminie do dnia 18 maja 2022r. do godziny 10.00 . Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
• Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, zwana dalej Komisją, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych.
• Po upływie terminu do złożenia ofert na ww stanowisko na stronach internetowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej( MOPSiWR) - www.mopsiwr.pl , Biuletynie Informacji Publicznej ( MOPSiWR)
www.bip.malopolska.pl/mopsiwrdt oraz na tablicy ogłoszeń MOPSiWR zostanie umieszczona informacja o kandydatach spełniających warunki do dopuszczenia do drugiego etapu konkursu wraz ze wskazaniem terminu kiedy on nastąpi.
• Drugim etapem konkursu będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
• W wyniku przeprowadzenia ww. procedury konkursowej powołana przez Dyrektora MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Komisja konkursowa wyłania kandydata, spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
• Dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego
z uczestniczących w nim kandydatów.
• Informacji o przebiegu postępowania udziela:
Pani Ewa Borek Kierownik Działu Wsparcia Rodziny tel. 14 657 83 83 wew.221
Pani Anna Stefańczyk- Specjalista ds. Kadr tel. 14 657 83 83 wew. 224
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
- stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej – www.mopsiwr.pl,
- tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie
Tarnowskiej.
 

ZałącznikWielkość
PDF icon Oświadczenie.pdf50.91 KB
PDF icon Kwestionariusz osobowy.pdf53.61 KB
PDF icon Klauzula RODO.pdf73.03 KB

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej