Jesteś tutaj

Nabór na stanowisko Koordynatora Organizacyjnego Projektu Systemowego

postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) (stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.)

Tryb - przetarg nieograniczony na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Koordynatora Organizacyjnego Projektu Systemowego: „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro

Kod CPV: 79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34
woj. małopolskie tel. /fax 14 642 29 15
Godziny urzędowania:  poniedziałki od godz. 7:30 – 16:30.
   od wtorku do piątku godz.  7.30 – 15.15

 

...

 

Rozdział XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  na dzienniku podawczym do dnia 25.02.2014r. do godz. 09:00.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 25.02.2014r. o godz. 09:30, w Siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora.

...

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej