Jesteś tutaj

Nabór na stanowisko: asystent rodziny 1 etat (na czas zastępstwa)

Znak: KP.111.8.2022
Nazwa i adres jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR) 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a,tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl
I. Przedmiot naboru:
Stanowisko : asystent rodziny Liczba stanowisk: 1 etat (na czas zastępstwa) Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (praca z rodziną w miejscu zamieszkania w ramach zadaniowego systemu czasu pracy).
Okres zatrudnienia:
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od sierpnia 2022r. na czas zastępstwa
II. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, wykształcenie:
• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
• kandydat/kandydatka nie jest i nie byl/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
• kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
III. Wymagania dodatkowe:
• znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
• wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
• znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
• komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
• umiejętność współpracy w zespole,
• odporność na sytuacje stresowe,
• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
• prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
• znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, , ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: asystent rodziny:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez MOPSiWR, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
• współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
• pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
• pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
• merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
• motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny , może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania w celu załatwienia spraw urzędowych, w dni robocze w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo, zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny prowadzi dokumentację związaną z pracą z rodziną np. plan pracy z rodziną, dokumenty ewaluacyjne.
V. Warunki pracy:
Wymiar zatrudnienia: 40 godzin tygodniowo w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (w przypadku osoby niepełnosprawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony .
Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz w domu klienta - teren Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2022r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
VI. Wymagane dokumenty:
• Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
• Kwestionariusz osobowy, wg wzoru.
• Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
• Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.
• Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Oświadczenie kandydata nie jest i nie byl/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
• Oświadczenie kandydata że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
• Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
• Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Etap I.
Ofertę pracy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 16 sierpnia 2022 roku do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w dniach poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 , wtorek – piątek od 7.30 do 15.30 (decyduje data wpływu do MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej ) lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Koperty powinny być opatrzone dopiskiem „Nabór na stanowisko asystent rodziny – 1 etat, na czas zastępstwa"
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych na stanowisko asystenta rodziny.
Etap II
Z każdym z kandydatów spełniających wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi, w uzgodnionym terminie rozmowę kwalifikacyjną. Z I i II etapu konkursu komisja przedstawi punktację z uzyskanych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej oraz wybór najlepszego kandydata.
W wyniku przeprowadzenia ww. procedury konkursowej powołana przez Dyrektora MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Komisja wyłania kandydata spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
• stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - www.mopsiwr.pl
• tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
* Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana doręczyć orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku oraz dostarczyć do urzędu zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego.
Ponadto wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.
Informacje dodatkowe:
Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie tel. 14 657 83 83, lub 517 336 500. Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Ośrodka
• Informacji o przebiegu postępowania udziela:
Pani Ewa Borek Kierownik Działu Wsparcia Rodziny tel. 14 657 83 83 wew.205
Pani Anna Stefańczyk Specjalista ds. Kadr tel. 657 83 83 wew.224
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej – www.mopsiwr.p

ZałącznikWielkość
PDF icon Oświadczenie.pdf50.91 KB
PDF icon Kwestionariusz osobowy.pdf53.61 KB
PDF icon Klauzula RODO.pdf73.03 KB

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej