Jesteś tutaj

W związku z udziałem w projekcie pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Uczestnicy Projektu wyrazili zgodę na wykorzystanie / przetwarzanie wszelkich dokumentów przedstawiających ich wizerunek w celu realizacji działań promocyjnych ww. projektu poprzez upublicznienie tych dokumentów w mediach, tj. Internet, prasa, telewizja itp.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej