Jesteś tutaj

Zakończenie projektu socjalnego "Rodzina źródłem wartości"

Grafika rodzina uśmiechnięta, domek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. w ramach planowanych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze I "projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin" realizował projekt socjalny pt. "Rodzina źródłem wartości". Projekt dofinansowany był ze środków budżetu państwa w wysokości 8590,00 złotych, środki własne gminy 2322,01 złotych. Całkowity koszt zadania wyniósł 10912,01 złotych.

Celem głównym projektu było nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwiększenie  kompetencji rodzicielskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu.

Projekt skierowany był do 10 rodzin (35 osób w rodzinach) z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.

W ramach projektu uczestnicy  skorzystali z następujących form wsparcia:

Warsztaty kompetencji rodzicielskich:

Spotkanie grupowe i spotkanie indywidualne z psychologiem, podczas których rodziny zdobyły wiedzę w nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, korygowaniu nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji. Ponadto spotkania nauczyły i pokazały wszystkim uczestnikom jak wzmacniać więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami a dziećmi, a sami rodzice nauczyli się zrozumieć świat uczuć własnych oraz dziecka i świadomość własnych celów, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, naukę rozmawiania o uczuciach, podnoszenie kompetencji wychowawczo rodzicielskich oraz budowanie poprawnych relacji rodzic-dziecko.

Warsztaty artystyczne

Udział w warsztatach  pozwoliło rodzicom i dzieciom spędzić  wspólnie  czas wolny, pogłębiło kontakt fizyczny i emocjonalny rodzic-dziecko. Rodzice mogli zaobserwować własnego dziecka podczas zajęć z rówieśnikami w grupie. Ponadto dzieci  rozwijały talenty, pobudzały swoją wyobraźnię i rozbudzały zainteresowania.

Trener kulinarny prowadzący warsztaty żywieniowe

W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności prawidłowego wyboru produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych.

Pielęgniarka środowiskowa

Spotkania te obejmowały edukację zdrowotną pod kątem profilaktyki z zakresu higieny osobistej, zwalczania wszawicy, próchnicy zębów oraz szczepień dzieci. Rodzice zdobyli wiedzę jak reagować podczas objawów choroby u dzieci, gorączki itp. Na jakie symptomy zwracać uwagę podczas rozwoju dzieci. Ponadto rodzice poszerzyli wiedzę w zakresie higieny, pielęgnacji dzieci, zdobyli wiedzę o udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach oraz poszerzyli wiedzę w zakresie bezpieczeństwa dzieci, warunków sanitarnych.

Doradca zawodowy

W ramach prowadzonych spotkań uczestnicy zdobyli informację na temat bazy ofert pracy w oparciu o indywidualne predyspozycje, zdobyli wiedzę jak podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakie są  realizowane projekty skierowane do osób bezrobotnych i jak skutecznie poruszać się po rynku pracy. Ponadto zdobyli wiedzę i umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.

Spotkanie z psychoterapeutą

W ramach prowadzonych spotkań rodzice zapoznali się z zagrożeniami dla dzieci, jakie pojawiają się w cyberprzestrzeni. Uzyskali wiedzę, czym jest uzależnienie od telefonu, komputera, Internetu, jakie są główne przyczyny uzależnienia od komputera i Internetu, czym grozi uzależnienie jakie są jego skutki. Zdobyli wiedzę jak zapobiegać, jaką profilaktykę stosować, aby nie dopuścić do uzależnienia, prawidłowo reagować na niekojące  zachowania dzieci oraz  gdzie szukać pomocy.

Spotkanie z asystentem rodziny

Celem spotkania było rozpowszechnienie wiedzy w zakresie działań i możliwości asystenta rodziny, zakres jego działań i form pomocy w przezwyciężaniu pojawiających się problemów w rodzinie. Zaprezentowanie realnych wyników dotychczasowych działań i osiągniętych efektów.

W ramach projektu socjalnego odbyło się spotkanie Mikołajkowe, podczas którego uczestnicy otrzymali mały upominek.

Projekt socjalny "Rodzina źródłem wartości" wzmocnił więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami a dziećmi. Ponadto projekt umożliwił opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem. Poznanie i zrozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, świadomość własnych celów i wychowania, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, naukę rozmawiania o uczuciach, podnoszenie kompetencji wychowawczo-rodzicielskich, budowanie poprawnych relacji rodzic-dziecko. Rozpowszechnienie wiedzy w zakresie działań i możliwości asystenta rodziny, ukazania realnych wyników dot. skuteczności tych działań. Ponadto działania zaproponowane w projekcie wyposażyły jego uczestników w niezbędne umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, rozszerzyć przygotowanie zawodowe, podnieść zdolność samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Wzmocnienie  zdolności samorealizacji i pokonywania trudności dnia codziennego.

Flaga polski i godło

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej