Jesteś tutaj

Zakończenie kursów zawodowych oraz rozpoczęcie staży zawodowych Uczestników Projektu pn. "Droga do sukcesu"

              W kwietniu 2019 r. Uczestnicy Projektu pn. „Droga do sukcesu”zakwalifikowani do usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym zakończyli szkolenia/kursy zawodowe. Z oferty odbycia kursów skorzystało łącznie siedmiu Uczestników Projektu. Szkolenie pn. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE” wraz z egzaminem i modułem obsługi magazynu ukończyło pięciu UP. Natomiast dwie osoby ukończyły kurs szkoleniowy pn. „Magazynier z obsługą wózka widłowego”, dzięki któremu Uczestnicy Projektu zdobyli uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, które w sposób niepodważalny potwierdzają kwalifikacje w zakresie obsługi lub konserwacji danego typu urządzenia. Udział w szkoleniach i kursach zawodowych pozwolił Uczestnikom Projektu nabyć, podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe.

            Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym zrealizowało, wyłonione w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Droga do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice z siedzibą przy Racławice 15, 33-222 Racławice.
             Uczestnikom Projektu, biorącym udział w kursach zawodowych, zostały wypłacone stypendia szkoleniowe w kwocie zgodnej z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020. Ponadto zapewniono Uczestnikom Projektu zwrot kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach kursu/szkoleń.
             Po zakończeniu kursów zawodowych sześciu Uczestników Projektu podjęło staże zawodowe. Dzięki wsparciu doradcy zawodowego, który podczas spotkań indywidualnych i grupowych wyposażył Uczestników Projektu w wiedzę niezbędną do aktywnego i skutecznego starania się o pracę, osoby te mogły samodzielnie poszukiwać pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem UP. Po zakończeniu staży zawodowych cztery osoby podejmą zatrudnienie w wymiarze min. 1/2 etatu na 3 miesiące lub na umowę cywilno - prawną. Program i miejsce odbywania stażu został określony z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji UP, a także z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przed rozpoczęciem staży UP mieli przeprowadzone badania lekarskie. Ponadto Uczestnicy stażu będą mieli wypłacane stypendia stażowe w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz odprowadzane wszystkie należne składki.

 

Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować,
jeszcze ten jeden raz”                   

                                               Thomas Edison

     Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 5:

Poniedziałek: 8:30-16:30
Wtorek - Piątek: 07:30-15:30
oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej