Jesteś tutaj

Warunki korzystania z pomocy żywnościowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

Logo wydawanie żywnościMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od lutego 2021 r. rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020.

Od 26 listopada 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.  Oznacza to, że z pomocy żywnościowej będą mogły skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.161,60 zł w przypadku.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dabrowei Tarnowskiej, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. (stosowane wyłącznie gdy aktualna sytuacja życiowa i dochodowa osoby/rodziny nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym). Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

W pozostałych przypadkach gdy aktualna sytuacja życiowa i dochodowa osoby/rodziny jest znana OPS-wi i Ośrodek dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym pracownik socjalny zdalnie kwalifikuje odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Skierowania po pomoc żywnościową są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy. ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Ustalony harmonogram wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020 będzie podawany na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Logo FEAD

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej