Jesteś tutaj

Warsztaty z zakresu rynku pracy dla Uczestników Projektu pn "Droga do sukcesu"

          W dniu 28 lutego 2019 r. Uczestnicy Projektu „Droga do sukcesu”, którzy zakwalifikowali się do usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym spotkali się na pierwszym grupowym spotkaniu z doradcą zawodowym. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Skiba, która już we wcześniejszym terminie przeprowadziła diagnozę potrzeb każdego Uczestnika Projektu oraz objęła wszystkich UP indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego.

 

      Na wstępie Pani Katarzyna Skiba zapoznała UP z zasadami obowiązującymi na spotkaniach oraz przedstawiła kolejne zagadnienia, które będą poruszane w ramach grupowego wsparcia. Pierwszym tematem spotkania było nawiązanie do przeprowadzonego wcześniej przez Panią Psycholog treningu kompetencji i umiejętności społecznych tj. komunikacji interpersonalnej. Znajomość tematu oraz utrwalone ćwiczeniami na treningach kompetencji społecznych zachowania pozwolą Uczestnikom Projektu swobodniej poruszać się na rynku pracy oraz poczuć się pewniejszym siebie podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto przeprowadzono rozmowę na tematy związane z kreowaniem i przedstawieniem swojego wizerunku potencjalnemu pracodawcy, a także nawiązano do tzw. dress-code czyli zbioru zasad dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji.

     Podczas cyklu pięciu – 6 godzinnych warsztatów z zakresu rynku pracy Uczestnicy Projektu zostaną przygotowani do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, tj. nauczą się opracowywać CV, pisać listy motywacyjne oraz zostaną przygotowani do rozmów z pracodawcą. Każdy Uczestnik Projektu dostanie opracowany program szkoleń/kursu i/lub stażu zawodowego, które umożliwią im nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Podczas szkoleń oraz stażów będą wypłacane uczestnikom stypendia w kwocie zgodnej z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020.

     Zajęcia z Panią Doradcą Zawodowym trwały 6 godzin dydaktycznych i miały pozytywny oddźwięk. Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do aktywizacji zawodowej zostali objęci pośrednictwem pracy. Część UP ma już za sobą pierwsze rozmowy kwalifikacyjne oraz dni próbne w oferowanych miejscach pracy. Ponadto podczas treningów UP zostali zaopatrzeni w materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo w trakcie treningów wszyscy Uczestnicy Projektu mieli zapewniony obiad.


Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 5:
Poniedziałek: 8:30-16:30

Wtorek - Piątek: 07:30-15:30
oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej