Jesteś tutaj

Rozpowszechnianie informacji na temat Rodzin wspierających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Zdjęcie ze spotkaniaW dniu 13 lutego 2019r. odbyło się spotkanie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z przedstawicielami instytucji działających dla rodziny na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska było też okazją do omówienia problemu jakim jest brak Rodzin Wspierających, na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, któremu przewodniczyła Pani Katarzyna Hałun - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rodziny Wspierające stanowią wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Na zakończenie spotkania zainteresowanym zostały rozdane ulotki dotyczące Rodziny Wspierającej.

Ulotka 1 MOPSiWR - Zostań Rodziną Wspierającą

Ulotka 2 MOPSiWR - Zostań Rodziną Wspierającą

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej