Jesteś tutaj

Projekt socjalny pn. „Mam wiedzę i siłę – Razem lepiej”

W I kwartale 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zrealizowany został projekt socjalny pod nazwą „Mam wiedzę i siłę – Razem lepiej”. Projekt socjalny zadedykowany rodzinom, w których dominującym problemem jest niepełnosprawność oraz długotrwała choroba, docelowo skierowany był do opiekunów osób zależnych, beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

      Niepełnosprawność często wyklucza osoby z aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, powoduje wycofanie oraz zniechęcenie jakimkolwiek działaniem. Z kolei osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi przyjmują na siebie dużą odpowiedzialność i bardzo często rezygnują z własnej aktywności zawodowej, czy społecznej w imię wspólnego dobra. W związku z tak delikatnym tematem niezwykle ważnym zadaniem było zwrócenie uwagi na problem dotyczący podniesienie świadomości na temat innych form pomocy społecznej, a także zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia specjalistycznego.

W ramach projektu socjalnego, w dniu 29 marca 2021r. odbyło się spotkanie dla opiekunów osób zależnych. Z uwagi na stan epidemii i zbyt duże ryzyko zakażeniem wirusem SARS COV 2 spotkanie po raz pierwszy zostało zrealizowane w formie on-line za pośrednictwem programu Microsoft Teams. W ramach projektu dyplomowana pielęgniarka SG ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Małgorzata Furgał przeprowadziła prelekcję, w trakcie której przybliżyła problemy z jakimi musi zderzyć się opiekun/ka i wskazała, jak sobie z nimi poradzić. Przedstawiła zadania pielęgniarek środowiskowych i uzupełniła wiedzę na temat możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia. MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej składa wyrazy podziękowania Pani Małgorzacie Furgał za przeprowadzenie prelekcji, za cenne uwagi i sugestie w omawianym temacie, biorąc pod uwagę trudny czas pandemii COVID 19. Pracownicy socjalni przedstawili dostępne formy pomocy społecznej, w tym możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistycznego. Przypomniano również o umowie między Gminą Dąbrowa Tarnowska a Subregionalnym Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań, z którego w ramach współpracy Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska nieodpłatnie mogą skorzystać ze wsparcia w formie Usługi opieki zastępczej (nieodpłatny całodobowy pobyt w ośrodku BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Tarnowie), wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i innych. Spotkanie zostało zarejestrowane cyfrowo i dodatkowo udostępnione uczestnikom projektu.

         Dodatkowo, w ramach projektu socjalnego „Mam wiedzę i siłę – Razem lepiej” pracownicy socjalny tut. Ośrodka, realizujący projekt socjalny tj. Marek Stafii, Ewa Światłowska i Kinga Kułaga, przygotowali dla uczestników projektu pakiet informacyjny, w ramach którego zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z dostępnych form pomocy społecznej. Ponadto, w ramach współpracy z MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowali „Informator dla osób z niepełnosprawnością”, mający na celu uzupełnienie wiedzy służącej systematycznej poprawie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zawierający wiele praktycznych informacji np. na temat dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii COVID 19 i formę realizacji projektu, pracownicy socjalni udzielali telefonicznie wsparcia informatycznego uczestnikom projektu. Specjalista Działu Wsparcia Rodziny MOPSiWR – Mateusz Ryczek przygotował zwięzłą instrukcję zainstalowania aplikacji Microsoft Teams. Uczestnikom projektu został przekazany odnośnik do połączenia z aplikacją, w której zrealizowano szkolenie. Ponadto dla osób, którzy nie dysponowali łączem internetowym umożliwiono spotkanie w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
       Powyższa tematyka i udzielony zakres wsparcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy osób i rodzin wpisujące się jednocześnie w podstawową funkcję pomocy społecznej, jaką jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej