Jesteś tutaj

Projekt socjalny pn. „Czas na dobry start”

W II kwartale 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zrealizowany został projekt socjalny pod nazwą „Czas na dobry start”, który został skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej.

Podstawowym celem projektu socjalnego było podniesienie standardu świadczenia pracy socjalnej oraz usług na rzecz osób nieaktywnych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy. Generalnym i długofalowym celem, do którego dąży Ośrodek jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, umożliwienie im zerwania z postawą wyuczonej bezradności i bierności, nabycie postawy aktywnej, odpowiedzialnej i partnerskiej, przez co możliwy stanie się powrót do pełnego udziału w życiu społeczno-zawodowym.

       Mając powyższe na uwadze, w II kwartale 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej pracownicy socjalni: Anna Gryszówka, Ewa Światłowska i Natalia Wołoszyn realizowali projekt socjalny pn. „Czas na dobry start”, w ramach którego wsparciem zostało objętych 10 osób z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.  W dniu 29 czerwca 2022r., w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się warsztaty szkoleniowo - instruktażowe dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, zrealizowane w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej.
      Na początku spotkania pracownicy socjalni wykorzystali narzędzia pracy socjalnej takie jak „Ankieta umiejętności poszukiwania pracy”, które pozwoliło wśród uczestników zobrazować posiadane umiejętności poruszania się na rynku pracy. Przeprowadzono rozmowy z osobami aktywizowanymi zawodowo w kwestii zakresu tematycznego projektu socjalnego oraz wskazano korzyści płynące z udziału w projekcie. Jednocześnie zapewniono wszystkich Uczestników Projektu o wsparciu ze strony tutejszego ośrodka pomocy społecznej.
     Zasadniczym celem spotkania projektowego było zwiększenie umiejętności poszukiwania pracy. W tym celu wręczono Uczestnikom projektu materiały informacyjne, przygotowane przez pracowników socjalnych pn. „Sposoby poszukiwania pracy. Kluczowym zaś celem realizowanego projektu było przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo – instruktażowych, które dzięki uprzejmości i współpracy z Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zostały zrealizowane w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej.
      W ramach projektu Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem w postaci fachowej wiedzy doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: Pani Wioletty Lech oraz Pani Marioli Bator. Zakres tematyczny warsztatów szkoleniowo - instruktażowych obejmował m. in.:

1. Aktualną sytuację na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia zawodowego, czasu pozostawania bez pracy osób bezrobotnych osób bezrobotnych),
2. Pomoc oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy (przedstawienie warunków korzystania z poszczególnych form pomocy),
3. Prezentację metod i technik poszukiwania pracy,
4. Wskazanie zalet wynikających z łączenia kilku metod poszukiwania pracy oraz stosowania różnorodnych technik,
5. Omówienie wymagań jakie najczęściej stawiają pracodawcy kandydatom do pracy oraz trudności na jakie natrafiają kandydaci w czasie poszukiwania zatrudnienia,
6. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej (wywiad na temat firmy, stanowiska pracy, najważniejsze informacje o sobie, pierwsze wrażenie, strój oraz zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
7. Pytania najczęściej zadawane przez pracodawców podczas przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym trudne pytania oraz „o co pyta kandydat” czego należy unikać w rozmowie z pracodawcą.

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej składa wyrazy podziękowania osobom prowadzącym spotkania edukacyjne: Pani Wioletcie Lech oraz Pani Marioli Bator za przeprowadzenie warsztatów, za cenne uwagi i sugestie w omawianym temacie.

      Projekt socjalny „Czas na dobry start” był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zrealizowane w ramach przedsięwzięcia spotkania edukacyjne przyczyniły się do wzrostu świadomości osób pozostających bez pracy, umożliwiły im płynniejsze funkcjonowanie na aktualnym rynku oraz zwiększyły umiejętności poszukiwania pracy.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej