Jesteś tutaj

Projekt socjalny pn. „Akcja Aktywizacja”

W II kwartale 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zrealizowany został projekt socjalny pod nazwą "Akcja Aktywizacja". Zasadniczym celem projektu socjalnego było podniesienie standardu świadczenia pracy socjalnej oraz usług na rzecz osób nieaktywnych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy. Generalnym i długofalowym celem, do którego dąży Ośrodek jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, umożliwienie im zerwania z postawą wyuczonej bezradności i bierności, nabycie postawy aktywnej, odpowiedzialnej i partnerskiej, przez co możliwy stanie się powrót do pełnego udziału w życiu społeczno-zawodowym.

W związku z powyższym w okresie od IV 2021r. do VI 2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej pracownicy socjalni: Marek Stafii, Ewa Światłowska, Barbara Kubek i Kinga Kułaga realizowali projekt socjalny pn. "Akcja Aktywizacja", w ramach którego wsparciem zostało objętych 10 osób z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

W dniu 24 czerwca 2021r., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie edukacyjne dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, zrealizowane w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej.

Uczestników spotkania powitała Pani Katarzyna Hałun – Dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, która pełni nadzór nad realizacją projektu. Poinformowała osoby aktywizowane zawodowe o zakresie tematycznym projektu socjalnego oraz wskazała, jakie możliwości niesie ze sobą udział w projekcie. Jednocześnie zapewniła wszystkich Uczestników Projektu o wsparciu ze swojej strony.

W ramach projektu Pani Alina Boryczka - doradca zawodowy, właściciel firmy Consilio Bono – Edukacja, Doradztwo, Opieka w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadziła spotkanie informacyjne dla Uczestników Projektu, podczas którego szczegółowo omówiła zagadnienia związane z realizowanymi projektami aktywizującymi. Przedstawiła zagadnienia związane ze zdobywaniem pozycji na rynku, kreowaniem swojego wizerunku oraz uzupełniła wiedzę na temat możliwości skorzystania z prowadzonej w ramach własnej działalności formy wsparcia w postaci szkoleń i stażów.

Ponadto Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem w postaci fachowej wiedzy doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: Pani Wioletty Lech oraz Pani Marioli Bator. Zakres tematyczny spotkania informacyjno-doradczego obejmował m. in.:

  1. Aktualną sytuację na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia zawodowego, czasu pozostawania bez pracy osób bezrobotnych osób bezrobotnych),
  2. Pomoc oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy (przedstawienie warunków korzystania z poszczególnych form pomocy),
  3. Prezentację metod i technik poszukiwania pracy,
  4. Wskazanie zalet wynikających z łączenia kilku metod poszukiwania pracy oraz stosowania różnorodnych technik,
  5. Omówienie wymagań jakie najczęściej stawiają pracodawcy kandydatom do pracy oraz trudności na jakie natrafiają kandydaci w czasie poszukiwania zatrudnienia,
  6. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej (wywiad na temat firmy, stanowiska pracy, najważniejsze informacje o sobie, pierwsze wrażenie, strój oraz zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
  7. Pytania najczęściej zadawane przez pracodawców podczas przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym trudne pytania oraz „o co pyta kandydat” czego należy unikać w rozmowie z pracodawcą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej składa wyrazy podziękowania osobom prowadzącym spotkania edukacyjne: Pani Alinie Boryczka, Pani Wioletcie Lech oraz Pani Marioli Bator za przeprowadzenie prelekcji, za cenne uwagi i sugestie w omawianym temacie.

Projekt socjalny "Akcja Aktywizacja" był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zrealizowane w ramach przedsięwzięcia spotkania edukacyjne przyczyniły się do wzrostu świadomości osób pozostających bez pracy, umożliwiły im płynniejsze funkcjonowanie na aktualnym rynku, jak i dały możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, staży i szkoleń, realizowanych na terenie naszej gminy.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej