Jesteś tutaj

Projekt socjalny "Życie w Twoich Rękach"

Logo za życiemW II kwartale 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizowany był projekt socjalny pn. "Życie w Twoich rękach", którego głównym celem było szerzenie wiedzy na temat uprawnień przysługujących rodzinom w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także rozpowszechnienie informacji o wszystkich formach pomocy udzielanych w MOPSiWR.

Rozpoczynając pracę nad projektem socjalnym wzięto pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności oraz zdiagnozowano problem społeczny, jednak tym razem projekt socjalny „Życie
w Twoich rękach” został skierowany stricte do przedstawicieli służby zdrowia, PCPR i poradni psychologicznej oraz pracowników socjalnych i asystentów rodziny, którzy są w równym stopniu odpowiedzialni za popularyzowanie wiedzy na temat możliwych form pomocy i informowanie o możliwościach kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin.

Realizując założenia planu działania w ramach projektu socjalnego zorganizowano w dn. 12 czerwca 2019r. spotkanie w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, w którym wzięli udział Dyrektor MOPSiWR – P. Katarzyna Hałun, Kierownik Działu Wsparcia Rodziny MOPSiWR – P. Ewa Borek, przedstawiciele w/w instytucji oraz wszyscy pracownicy socjalni i asystenci rodziny zatrudnieni w tut. ośrodku.

W ramach współpracy instytucjonalnej omówiono rodzaje wsparcia dla rodzin w kryzysie oraz zapoznano uczestników z Informatorem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Asystent rodziny – P. Małgorzata Chrościńska – Opiła przygotowała prezentację multimedialną oraz szczegółowo omówiła rolę asystenta rodziny. W sposób praktyczny i rzeczowy zostały przedstawione sytuacje, w których może zostać udzielone kobiecie i jej rodzinie wsparcie asystenta rodziny. Wskazano przy tym potrzeby kobiet w ciąży i ich rodzin, które wynikają z oczekiwania lub przyjścia na świat potomstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ciężko chorego. Co ważne, po raz kolejny przypomniano o możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, tj. psycholog, prawnik, logopeda, dostępnych w MOPSiWR. Poinformowano o prawie rodzin do uprawnień przysługujących w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” oraz wymaganiach związanych przy udzielaniu tego rodzaju wsparcia, w tym po raz kolejny przypomniano o podstawie do skorzystania z uprawnień tj. obowiązku dostarczania zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadającego specjalizację II stopnia, bądź też tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatlogii lub neonatologii. Dokładnie omówiono także działania systemu umożliwiające Klientce podjęcie decyzji odnośnie skorzystania z pełni przysługujących uprawnień wynikających z ustawy „Za życiem” oraz wykaz potrzebnych dokumentów do realizacji tego działania. Ponadto w ramach projektu pracownicy Działu Świadczeń MOPSiRW przedstawili inne formy pomocy rodzinom, takie jak świadczenia rodzinne, w tym omówili kryteria dochodowe oraz wymagane dokumenty przy składaniu wniosków o wypłatę poszczególnych zasiłków, czy świadczenia opiekuńcze.

Projekt socjalny „Życie w Twoich rękach” ma na celu przedstawienie sytuacji, w których może zostać udzielone kobiecie i rodzinie wsparcie asystenta rodzinyz oraz wskazanie potrzeb kobiet w ciąży i rodzin, które wynikają z oczekiwania lub przyjścia na świat potomstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ciężko chorego. Istotną rolę we wspieraniu rodzin oczekujących narodzin dzieci ze stwierdzonym w życiu płodowym prawdopodobieństwem dysfunkcji rozwojowych oraz rodzin już wychowujących dzieci z takimi obciążeniami rozwojowymi pełni właśnie asystent rodziny, który prowadzi działania skierowane do rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Spotkanie skierowane zostało do przedstawicieli poszczególnych instytucji bowiem wydaje się niezbędnym posiadanie takiej wiedzy i przekazywanie jej podczas kontaktów z rodzicami chorych, niepełnosprawnych dzieci czy rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Zdobyte przez uczestników spotkania wiadomości będą pomocne w pracy ponieważ przekazana wiedza posłuży rodzinom w zmaganiach z obciążeniami. Niezależnie od przyczyny problemów rodzice i rodzina potrzebują wsparcia i dostępu do informacji. Udzielone od samego początku wysokiej jakości wsparcie może pomóc rodzicom łagodniej przejść przez fazy reakcji na problemy zdrowotne dziecka.

W ramach projektu socjalnego przygotowano zestawy informacyjne, zawierające m.in. „Informator” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ulotki na temat roli asystenta rodziny, świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

Reasumując, projekt socjalny miał wśród uczestników pozytywny oddźwięk. Cel główny, tj. pogłębianie wiedzy na temat możliwego wsparcia dla rodzin, został osiągnięty. Za realizację projektu byli odpowiedzialni pracownik socjalny Ewa Światłowska oraz pracownicy Działu Świadczeń: starszy inspektor Aneta Tendera i refernet Anna Zaglaniczny.

Zakończenie projektu socjalnego z końcem czerwca 2019r. nie kończy jednak działań podejmowanych przez MOPSiWR na rzecz szerzenia wiedzy. Pracownicy MOPSiWR odpowiedzialni za realizację projektu socjalnego „Życie w Twoich rękach”, w dalszym czasie będą rozprowadzać materiały informacyjne do instytucji, których nadrzędnym celem jest wsparcie rodziny.

Załącznik Wielkość
Informator MRPiPS w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 481.83 KB

SKan ulotki za życiem

SKan ulotki za życiem

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej