Jesteś tutaj

Program "WSPIERAJ SENIORA" przedłużony na I kwartał 2021 roku

Logo wspieraj seniora logo Gminy logo MOPSiWRW związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Senior również może zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwiania spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępniania danych wrażliwych). Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

  • seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID – 19,
  • osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid – 19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz wolontariusze/osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu "Wspieraj Seniora":

  1. Seniorzy zamieszkujący w Gminie Dąbrowa Tarnowska , którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
    Numer Infolinii: 22 505 11 11
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  3. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
  4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 8.00– 16.00, wtorek – piątek 7.30– 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Istnieje możliwość zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15 A , 33-200 Dąbrowa Tarnowska, bądź telefonicznie na numer telefonu 14 657 83 83 lub 571 336 500 lub drogą elektroniczną wysyłając na e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl od poniedziałku do piątku w godzinach : poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 i 2369), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Logo Ministerstwa RPiPS

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej