Jesteś tutaj

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz. U. z 2020 poz. 1787), przeprowadzając diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 roku

Flaga polski i godło

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1007 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. u. z 2021 poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2021 poz. 573),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej – edycja 2022.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wyagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Gmina Dąbrowa Tarnowska planuje realizować w/wym. Program

Osoby zainteresowane do skorzystaniem z opieki wytchnieniowej - edycja 2022, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie do 20.10.2021r .

Dodatkowych informacji na temat w/wym Programu można uzyskać, kontaktując się z Kierownikiem Działu Wsparcia Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej I Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej Panią Ewą Borek na nr telefonu 14 657 83 83 w poszczególnych dniach: poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7.30 do 15.30 lub wysyłając email na adres: e.borek@mopsiwr.pl lub pracownikami socjalnymi zespołu – sekcji ds usług, nr telefonu 14 657 83 83.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Kartę zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022 stanowiąca załącznik nr 8 Programu Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2022, można uzyskać w siedzibie MOPSiWR lub pobrać:

Lp. Nazwa Wielkość
 1.  

Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 [DOCX]

20.62 KB

którą należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej osobiście wrzucając do skrzynki zamieszczonej na budynku MOPSiWR lub elektronicznie wysyłając na adres email: sekretariat@mopsiwr.pl w terminie do 20.10.2021 r.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej