Jesteś tutaj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego realizacja planowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do

poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienie takiego wsparcia w ramach Programu.

W razie pytań lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi nadzorującymi realizacje Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 Panią Iwoną Bartulą oraz Panią Moniką Chajm, dzwoniąc na nr tel. 14 657 83 83, lub wysyłając email na adres: m.chajm@mopsiwr.pl lub i.bartula@mopsiwr.pl 

Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 stanowiąca załącznik nr 7 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, można uzyskać w siedzibie MOPSiWR lub pobrać poniżej. Wypełnioną kartę zgłoszenia   należy złożyć w terminie do 08.11.2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej osobiście, lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub wrzucając do skrzynki zamieszczonej na zewnątrz budynku MOPSiWR. Kartę zgłoszeniową można również przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP - adres skrytki: /MGOPSDT/SkrytkaESP.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – EDYCJA 2023
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-...

PROGRAM Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – EDYCJA 2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008.docx

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej