Jesteś tutaj

Program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

    Flaga polski i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego realizacja planowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

   Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

   Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie, czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

    Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.

    Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

    Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

 

Program jest realizowany w dwóch formach:

          I. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 2. ośrodku wsparcia,

 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
   

  II. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,

 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,

 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

    Osoby zainteresowane do skorzystaniem z opieki wytchnieniowej - edycja 2023, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie do 08-11-2022r.
    W razie pytań lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi nadzorującymi realizacje Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 Panią Ewą Światłowską oraz Panią Martą Pyzik, dzwoniąc na nr tel. 14 657 83 83, lub wysyłając e-mail na adres: e.swiatlowska@mopsiwr.pl lub. m.pyzik@mopsiwr.pl
    Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (załącznik nr 7 do Programu) można uzyskać w siedzibie MOPSiWR lub pobrać poniżej. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w terminie do 08.11.2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej osobiście, lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 lub wrzucając do skrzynki zamieszczonej na zewnątrz budynku MOPSiWR. Kartę zgłoszeniową można również przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP - adres skrytki: /MGOPSDT/SkrytkaESP.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
 

Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 stanowiąca załącznik nr 7 Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, można uzyskać w siedzibie MOPSiWR lub pobrać:

 

/sites/default/files/ZA%C5%81%C4%84CZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023.docx

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej