Jesteś tutaj

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Zdjęcie - asystent osoby niepełnosprawnejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta, niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienie takiego wsparcia w ramach Programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 16.12.2020roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel 14 657 83 83, email sekretariat@mopsiwr.pl.

W razie pytań lub uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt z Panią Ewą Borek Kierownikiem Działu Wsparcia Rodziny MOPSiWR, dzwoniąc na nr tel 14 657 83 83, lub wysyłając email na adres: e.borek@mopsiwr.pl.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej