Jesteś tutaj

Prelekcja oraz dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 10.12.2022r. w siedzibie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzili prelekcję wśród wychowanków ww. placówek.

Specjalista pracy socjalnej oraz członek grup roboczych Pan Marek Stafi wygłosił prelekcję w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. Tematyka prelekcji obejmowała: pojęcia przemocy, konfliktu, agresji, formy i rodzaje przemocy, "Cyberprzemocy mówimy nie", "Jak sobie radzić z agresją i przemocą". Omówiono zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz omówiono procedurę „Niebieskiej Karty”.

            Głównym celem prelekcji  było podnoszenie świadomości wychowanków o zjawisku przemocy, cyberprzemocy, wzrost świadomości sytuacji psychologicznej osoby doznającej przemocy oraz zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest pomoc. Uświadomienie wychowankom iż będąc świadkami przemocy, mogą oni na nią skutecznie reagować.

Zaprezentowano uczestnikom możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy i agresji. Podano nr telefonu zaufania dla dzieci młodzieży.

Przedstawiono  zagrożenia wynikające z korzystania z portali społecznościowych oraz kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. W prelekcji wzięło udział 14 wychowanków.

Wśród uczestników prelekcji rozdano ulotki dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy  w związku z przemocą  m.in. „Stop cyberprzemocy” , „Dziecko też może być ofiarą przemocy”.

            Wyrażamy podziękowanie Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu  oraz wychowawcom za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć oraz wychowankom za wzięcie udziału w prelekcji.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej