Jesteś tutaj

PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 W PODPROGRAMIE 2021 PLUS EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (PO PŻ)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  wznawia dystrybucję produktów żywnościowych | Dąbrowa TarnowskaAPEL O POMOC DLA UKRAINY - Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że nastąpiło podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% na 235% kryterium określonego z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Powyższa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ponadto informuje się, że od dnia 15 maja 2023 r. obowiązują nowe druki skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 w Podprogramie 2021. W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r., nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym wzorze.

Nowe obowiązujące druki skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub pobrać:

Bank żywności UK

Bank żywności PL

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej