Jesteś tutaj

Podsumowanie rekrutacji do Projektu pn "KIS - na terenie subregionu tarnowskiego"

Zdjęcie z rekrutacji KIS - subregion TarnowskiW dniu 24.01.2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie z kandydatkami z terenu Naszej Gminy w ramach rekrutacji do Projektu pn.: "KIS - na terenie subregionu tarnowskiego" realizowanego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe, Typ projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020).

Podczas spotkania zostały omówione warunki i możliwości uczestnictwa w projekcie.

Po zapoznaniu się z zasadami i regulaminem uczestnictwa w projekcie, 2 kandydatki zdeklarowały się do złożenia formularzy zgłoszeniowych, w celu dalszej rekrutacji i udziału w projekcie.

W wyniku rekrutacji do w/wym. Projektu zostały zakwalifikowane 2 osoby z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej