Jesteś tutaj

Podsumowanie dotyczące udzielanego wsparcia i pomocy dla osób poszkodowanych powodzią w dniach 21/22 maja 2019 roku

Zdjęcie powódź maj 2019W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska powodzi w dniu 21/22-05-2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny dla 8 poszkodowanych mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska zorganizował schronienie w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33. Natychmiastowo w dniu 22.05.2019r. od godzin porannych MOPSiWR zorganizował dla tych osób pomoc w postaci gorącego posiłku w Kuchni Caritas „Betania”.

Ponadto od wystąpienia pierwszych zdarzeń powodziowych dla rodzin poszkodowanych została zapewniona pomoc psychologiczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela darmowych konsultacji psychologicznych dla osób z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych powodzią. Konsultacje udzielane są przez następujących psychologów: Panią Roksanę Murczek, w dniach: środa od 16:00 do 20:00 i piątek od 12:00 do 18:00 oraz Panią Katarzynę Wiatr, w dniach: czwartek od 15:15 do 19:15 i piątek od 13:15 do 19:15, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15A, (pok. nr 16) oraz w razie potrzeby poza Ośrodkiem. Udzielanie ww. konsultacji odbywa się po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu u pracownika socjalnego - nr tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, w celu ustalenia terminu konsultacji.

Poinformowano osoby o możliwości skorzystania z bezpłatnego posiłku obiadowego dla osób poszkodowanych w dniu 22-05-2019r. zaproponowanego przez Hotel Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od 22-05-2019r. rozpoczęły działanie cztery komisje do spraw udzielania doraźnej pomocy i wsparcia dla osób poszkodowanych, które rozpoznawały sytuację oraz zbierały informacje do udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłków celowych specjalnych oraz pomocy w formie rzeczowej tj. środków czystości. W skład komisji weszli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od dnia 23-05-2019r. do Kuchni Caritas "Betania" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przekazał listę osób, które mogą korzystać z posiłków. W dniu 23-05-2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przygotował dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi paczki z artykułami higienicznymi oraz środkami do dezynfekcji. W paczce znajdowały się m.in.: mydło w płynie, proszek do prania, rękawice gumowe, ścierki ostre, mleczko do czyszczenia, lepy na muchy, domestos, zmywaki kuchenne, itp. Paczki były dostarczane do poszkodowanych przez pracowników socjalnych MOPSiWR, od dnia 23-05-2019r. Od dnia 24-05-2019r. rozpoczęła pracę Komisja do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej tj. powodzi która miała miejsce w dniach 21/22-05-2019r. na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

Przygotowane zostały listy uszkodzonych budynków niezbędne do wypłaty środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej do Wojewody Małopolskiego.

W poniedziałek 27-05-2019r. w godzinach od 12:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 19:00 adwokat - Pani Barbara Broda, udzielała darmowych konsultacji prawnych w siedzibie MOPSiWR dla osób z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych powodzią.

W dniu 28-29 maja 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wypłacił środki otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zasiłki celowe do 6 tysięcy zł. dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych, tj. powodzi. Otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie łączną kwotę w wysokości 90.500,00zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej tj. powodzią, która miała miejsce  w dniach 21-22.05.2019r. przyznawanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 20 rodzin. Realizacja zasiłków nastąpiła w formie przelewów na podane konta bankowe przez poszkodowanych oraz w kasie MOPSiWR.

W imieniu własnym oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej składam gorące podziękowania za zaangażowanie i pomoc udzieloną osobom i rodzinom poszkodowanym wskutek powodzi która nastąpiła w dniach 21/22 maja 2019r. Szczególne podziękowania należą się, Księdzu Stanisławowi Cyranowi, Proboszczowi Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej za sfinansowanie posiłków dla beneficjentów MOPSiWR poszkodowanych w wyniku powodzi, a wydawanych w Kuchni Caritas „Betania” w Dąbrowie Tarnowskiej, jak również Pani Barbarze Golemo - Dyrektorowi Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, za udzielenie noclegu w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej dla beneficjentów MOPSiWR poszkodowanych w wyniku powodzi. Podziękowania kierujemy również dla Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej za bezpłatne posiłki obiadowe dla powodzian.

Dziękuję za pomoc i współpracę.

Katarzyna Hałun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
w Dąbrowie Tarnowskiej

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej