Jesteś tutaj

Nowy wzór załącznika do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

W związku z wejściem w życie 1 listopada 2022 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 października 2022 r. ( Dz. U. poz. 2226) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że zmianie uległ załącznik do wniosku o  świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowe informacje o świadczeniu

  • Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy;
 

  • wysokość świadczenia - 40 zł za osobę dziennie;
  • świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie);
  • wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a w punkcie informacyjnym MOPSiWR (na parterze):

- w poniedziałek w godzinach od 08:00 do 16:00

- od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

Wzór wniosku:

Wniosek

Załącznik do wniosku – karta osoby przyjętej do zakwaterowania:

Załącznik do wniosku

Rodo:

Klauzula RODO

 

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej