Jesteś tutaj

Już za chwilę będzie można składać wnioski o "500+"

Logo Rodzina 500+Miesiąc temu została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 924). Powyższa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r. i wnosi szereg zmian w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz innych ustawach.

Najważniejszą zmianą jaka nastąpi z dniem 1 lipca 2019r. jest zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Powyższa ustawa częściowo zmienia krąg osób objętych pomocą. Zgodnie z zapisami ustawy przez dziecko rozumie się dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej. Bez zmian natomiast pozostaje przepis stanowiący, że świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednocześnie powyższą ustawą został zmieniony krąg osób, którym będzie przysługiwać świadczenie wychowawcze. Od 01-07-2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać:

  1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następować będzie odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska będą składać jak dotychczas w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01-07-2019r. do 31-05-2021r., będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Przepisami powyższej ustawy zostały ustalone nowe okresy przysługiwania świadczenia wychowawczego. Prawo do świadczenia wychowawczego na wnioski złożone począwszy od 1 lipca 2019r. ustalane będzie do dnia 31 maja 2021 r., w kolejnych okresach prawo będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Kolejną zmianą, która zostanie wprowadzona od 01-07-2019r. jest zniesienie obowiązku wydania decyzji przez organ w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Obowiązek wydania decyzji będzie nadal ciążyć na organie właściwym lub wojewodzie w przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Zamiast decyzji o przyznaniu świadczenia organ właściwy lub wojewoda będzie przesyłał wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywać wypłaty tego świadczenia.

Kolejnym udogodnieniem dla wnioskodawców jest zapis, zgodnie z którym jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustalane będzie od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.

Ponadto od 01-07-2019r. wejdą w życie zapisy regulujące postępowanie w przypadku śmierci dotychczasowego wnioskodawcy. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci osoby, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to będzie ustalane, począwszy od dnia śmierci osoby, której było uprzednio przyznane świadczenie. Ustalenie prawa w powyższym przypadku nastąpi jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Podobne postępowanie będzie przyjęte w przypadku gdy wnioskodawca zmarł, a postępowanie w sprawie złożonego przez niego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie zostało zakończone. W takim przypadku drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka będzie miał 3 miesiące od dnia śmierci poprzedniego wnioskodawcy na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, aby organ ustalający prawo do tego świadczenia mógł dokonać odpowiedniego wyrównania. Jeżeli w omawianym przypadku nowy wnioskodawca złoży przedmiotowy wniosek z zachowaniem ww. terminu, organ ustali prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego wnioskodawcę.

Ponadto przepisami omawianej ustawy zostały uregulowane inne kwestie, m.in. postępowania w przypadku zmiany adresu wnioskodawcy. Zmiany te od dnia 01-07-2019r. obligują organ w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do przekazania go wraz z dokumentami do organu właściwego z uwagi na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Z kolei w przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania nastąpi po wydaniu decyzji przez organ, dotychczasowy organ właściwy przekaże wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, będzie realizował przyznane świadczenie wychowawcze bez konieczności wydawania kolejnej decyzji lub informacji oraz będzie właściwy do uchylenia, zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, w tym ustalonego decyzją, oraz do ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej