Jesteś tutaj

II nabór do projektu "Malopolska Niania 2.0"

Plakat "Małopolska Niania"Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza II nabór do projektu „Malopolska Niania 2.0”
Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

UCZESTNICY

O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

  1. Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,
  2. Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

KRYTERIA REKRUTACJI

szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2019)

Kryteria formalne (obowiązkowe):

spełnienie warunków kwalifikowalności grupy docelowej, o których mowa w Podrozdziale 2.1 Regulaminu; wypełnienie wniosku w języku polskim i na właściwym formularzu; kompletność złożonej dokumentacji; dołączenie wymaganych załączników. Kryteria formalne szczegółowo opisano w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu.

Kryteria dostępu (obowiązkowe):

  1. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu.
  2. Wnioskodawca sprawuje opiekę nad Dzieckiem do lat 3.
  3. Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3.

Plakat A2 "Małopolska Niania"

Więcej informacji na stronie: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/ii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-1840.html

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej