Jesteś tutaj

Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dotację celową budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie umowy 321/OPS/2022 zawartej z Wojewodą Małopolskim z dnia 1.09.2022 r.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1747), oraz art. 115 ust. 1 i 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31grudnia 2022 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wartość dofinansowania: 50 255,00 zł

Całkowity koszt zadania w 2022 r.: 62 819,72 zł

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej