Jesteś tutaj

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Zdjęcie osoby na wózku inwalidzkimZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie informuje, że można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenie uzupełniające może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,
 • zamieszkuje na terytorium Rzeczypos
 • olitej Polskiej,
 • ukończyła 18 lat,
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona właściwym orzeczeniem,

oraz:

 • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłek stały, zasiłek okresowy (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno – rentowych, albo
 • jest uprawniona do w/w świadczeń (emerytury, renty albo inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno – rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1 600 zł.

WAŻNE!!!

Przy ustalaniu kwoty 1 600 zł nie uwzględnia się kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Pobyt w ZOL lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym (np. DPS) nie stanowi przeszkody do przyznania i pobierania świadczenia uzupełniającego.

Warunek niezdolności do samodzielnej egzystencji:

Niezdolność do samodzielnej egzystencji może zostać stwierdzona tylko poniższymi orzeczeniami:

 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (orzeczenie wydane przez ZUS),
 • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (orzeczenie wydane przez ZUS),
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia dla celów rentowych przed 1 września 1997 r., które nadal zachowało swoją ważność, pod warunkiem, że nadal przysługuje świadczenie ustalone w oparciu o to orzeczenie.

Wysokość świadczenia uzupełniającego = 1600 zł minus suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, nie więcej niż 500 zł Świadczenie uzupełniające może wynosić:

 • 500 zł. – jeżeli suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 1100 zł
 • mniej niż 500 zł. – jeżeli suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych przekracza 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie www.zus.pl oraz w placówkach ZUS.

Wzór wniosku dostępny jest pod załączonym linkiem: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej